Renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Kiedy należy się renta?

W przypadku wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego co do zasady dochodzi do uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Uszczerbek na zdrowi nie zawsze, ale bardzo często może powodować czasową lub trwałą niezdolność do pracy. W związku z tym poszkodowany ponosi szkodę majątkową, która wyrażą się w zmniejszeniu jego możliwości zarobkowych lub zwiększeniu wydatków. W takim przypadku poszkodowany powinien domagać się nie tylko zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale także odszkodowanie. Odszkodowanie to może mieć formę jednorazową. Dotyczy to kosztów związanych z leczeniem. Istnieje także możliwość uzyskania od pozwanego kwoty potrzebnej do pokrycia tych kosztów. Warto również zaznaczyć, że w przypadku podjęcia przez poszkodowanego leczenie istnieje możliwość znacznego ograniczenia rozmiarów szkody.

Wysokość renty

Wysokość świadczenia okresowego w postaci renty jest przede wszystkim uzależniona od możliwości zarobkowych osoby poszkodowanej. Wynika to z faktu, że osoba odpowiedzialna za szkodę jest zobowiązana do naprawy rzeczywiście poniesionej szkody. W niektórych sytuacjach jednak osoba poszkodowana może nie mieć żadnych możliwość zarobkowych w praktyce. Tak jest w przypadku emerytów i rencistów, którzy co do zasady nie podejmują pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że w skutek uszczerbku na zdrowiu ponieśli oni szkodę. Szkoda ta wyrażą się miedzy innymi w tym, że w skutek uszczerbku na zdrowiu osoby takie mogły stać się niezdolne do samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach osoba taka musi korzystać z fachowej opieki opiekuna medycznego lub pielęgniarki.

Zasady płatności renty okresowej

W przypadku zasądzenia renty należy również określić termin jej płatności. Renta ta ma bardzo podobny charakter do obowiązku alimentacyjnego. Termin płatności takiej renty jest zazwyczaj określony z góry do piątego każdego miesiąca. W przypadku zwłoki z płatnościom renty uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie. Kwota renty w przypadku gdy jest ona przyznawana w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji jest uzależniona od zakresu pomocy, której potrzebuje poszkodowany. Nie zmienia to faktu, że w związku z uszczerbkiem na zdrowiu osoba taka nie będzie mogła wykonywać wielu czynności, w szczególności uprawiać sportu.

Pomoc prawna poszkodowanym

W naszej praktyce prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów medycznych. Kancelaria stara się pomóc osobą poszkodowanym w celu uzyskania jak najwyższej kwoty odszkodowania. Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu, Rzeszowie.