Roszczenia pomiędzy posiadaczem, a właścicielem

Posiadanie, a własność

 Posiadanie jest odrębnym w stosunku do własności pojęciem. W języku potocznym te sformułowania bardzo często są utożsamiane, jednak w rzeczywistości posiadanie jest wyłącznie pewnym stanem faktycznym, zaś własność to stan prawny. Oczywiście posiadanie rodzi ze sobą pewne skutki prawne, jednak skutki te nie są tak daleko idące jak w przypadku własności.

Prawa posiadacza i właściciela 

  Przede wszystkim w przypadku, gdy dany podmiot prawa posiada nieruchomość, która nie jest jego własnością i nie łączy go żaden stosunek obligacyjny z jego właścicielem (np. umowa najmu, dzierżawy, bezpłatnego użyczenia) to wówczas temu właścicielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Zagadnienie to reguluje art. 224 kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy nie jest natomiast należne w sytuacji gdy posiadacz samoistny pozostawał w dobrej wierze. Dobra wiara w tym przypadku oznacza brak świadomości o rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości. Dla przykładu samoistny posiadacz był przekonany, że jest właścicielem nieruchomości, jednak z uwagi na fakt, iż akt notarialny na podstawie którego to nabycie miało nastąpić był nieważny właścicielem rzeczy był ktoś inny. Dodatkowo posiadacza taki nie jest odpowiedzialny za zużycie i zniszczenie rzeczy. Inaczej jest w przypadku posiadacza w złej wierze, który ponosi odpowiedzialność  za takie okoliczności. Jeżeli chodzi o pożytki z rzeczy, np. płody rolne z nieruchomości (pożytki naturalne) posiadacz w dobrej wierze ma do nich prawo jeżeli zostaną odłączone od rzeczy w okresie gdy pozostawała ona w jego posiadaniu. To samo dotyczy pożytków cywilnych, np. wynagrodzenia z tytułu dzierżawy. W takim przypadku decydującym terminem jest wymagalność takich pożytków. Należy jednak wskazać, że w chwili powzięcia przez posiadacza w dobrej wierze informacji o wytoczeniu przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy jest on traktowany co do zasady jako posiadacz w zlej wierze. Nie oznacza to jednak w każdym przypadku, że w takiej złej wierze posiadacz ten pozostaje, gdyż może nie zgadzać się ze stanowiskiem pozwu. W takiej sytuacji powinien on jednak liczyć się z możliwością nałożenia obowiązku zwrotu rzeczy. Za uszkodzenie, utratę lub zużycie rzeczy posiadacz w dobrej wierze odpowiada wówczas na zasadzie winy.

Jak uzyskać poradę? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sprawami z zakresu ochrony posiadania oraz własności. Sprawy te dotyczą zwykle nieruchomości, gdyż rzeczy takie co do zasady posiadają dużą wartość majątkową. Spory w tym zakresie mogą być załatwiane  polubownie lub w drodze postępowania sądowego.