Roszczenia z tytułu błędu medycznego

Specyfika spraw z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego 

 Sprawy w zakresie ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej, z tytułu błędu medycznego są wyjątkowo skomplikowane. W sprawach tych najczęściej decydującą rolę odrywa opinia biegłego specjalisty z zakresu medycyny. W pozwie o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy w sposób prawidłowy sformułować żądania, tak aby w sposób należyty zabezpieczyć  interesy powoda. Samo określenie wysokości odszkodowania, czy zadośćuczynienia jest bardzo trudne.

Czego może żądać przed Sądem poszkodowany? 

  Przede wszystkim poszkodowany w wyniku błędu medycznego może żądać pokrycia wydatków, które rzeczywiście poniósł w związku z leczeniem. Wydatki takie mogą być udokumentowane rachunkami, czy fakturami za świadczenie usług medycznych. Powód może także domagać się zwrotu kosztów dojazdu i w tym zakresie powołać dowodu w postaci rachunków za benzynę lub biletów. Oprócz rzeczywiście poniesionych kosztów powód może żądać również odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. W tym zakresie powód może domagać się zapłaty kwot, które uzyskałby z tytułu pracy zarobkowej, czy prowadzenie działalności gospodarczej gdyby nie doszło do błędu medycznego. Przy ustaleniu wysokości tego odszkodowania Sąd bierze pod uwagę faktyczne dochody uzyskiwane przez poszkodowanego przed zajściem zdarzenia uzasadniające  odpowiedzialność pozwanego oraz możliwości zarobkowe powoda. Możliwości zarobkowe powoda są uzależnione od wieku, jego sprawności fizycznej, czy też posiadanych kwalifikacji zawodowych. Ponadto powód powinien domagać się zadośćuczynienia za straty o charakterze niemajątkowym, takie jak niemożliwość prowadzenia aktywnego trybu życia, czy uprawiania określonego sportu. Powód ma prawo do żądania od pozwanego także renty z tytułu utraty zdolności do pracy lub zwiększenia potrzeb. Powód może tym przypadku żądać określonej kwoty za okres poprzedzający wniesienie powództwa oraz stałej miesięcznej renty za okres od dnia wniesienia pozwu.

Dodatkowo roszczenia uprawnionego 

  W powództwach  z tytułu błędów medycznych warto również żądać, aby Sąd ustalił odpowiedzialności pozwanego za szkody, które mogą powstać w przyszłości w związku z popełnionymi błędami medycznymi. Uwzględnienie takiego żądania przez Sąd umożliwia powodowi skuteczne dochodzenie roszczeń w przyszłości, gdy ujawnią się kolejne skutki popełnionych błędów medycznych. Takie rozstrzygnięcie ma również wpływ na ewentualne przedawnienie roszczeń z tego tytułu.

Masz więcej pytań? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie prowadzi również postępowania dotyczące ustalenia odpowiedzialności za błędy medyczne serdecznie zapraszamy do kontaktu.