Rozłożenie na raty należności sądowych

Odpłatność postępowania sądowego

Postępowanie cywilne jest co do zasady odpłatne. W niektórych przypadkach strona nie jest w stanie ponieść tych należności ze względu na trudną sytuację finansową, a wówczas może ubiegać się o rozłożenie jej na raty możliwe do spłaty. Kwestię związaną z omawianą powyżej materią reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rozłożenie na raty może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a więc nie ma możliwości, aby Sąd w tym zakresie działał z urzędu. Kolejnym warunkiem jest to, aby sytuacja dłużnika nie miała charakteru krótkotrwałego, a trwała dłuższy czas. Sytuacja dłużnika musi w tym przypadku prowadzić do tego, że przymusowe ściągniecie od dłużnika tych należności doprowadziłoby do wyjątkowo ciężkich skutków dla dłużnika. Za wyjątkowo ciężkie skutki dla dłużnika należy uznać sytuację gdy dłużnik i jego rodzina zostanie pozbawiony podstawowych środków egzystencji.

Ograniczenia w przypadku rozłożenia na raty

Przy rozłożenie ww. płatności na raty obowiązują jednak pewne ograniczenia. Przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w tym zakresie między innymi nie może być rozłożona na raty należność sądowa w kwocie niższej niż 90 zł. Jest to zrozumiałe gdyż kwota ta ze względu na swoją wysokość jest zbyt niska. Dodatkowo w przypadku gdy Sąd rozłoży dłużnikowi płatności na raty dłużnik musi w terminie uiszczać i to dobrowolnie określone raty, bowiem w przypadku zwłoki cała należność sądowa staje się natychmiast wymagalna, co oznacza, że rozłożenie na raty utraciło byt prawny wskutek negatywnego zachowania dłużnika.

Wniosek o rozłożenie na raty należności sądowych

Wniosek o rozłożenie należności sądowych na raty może sporządzić zarówno sam interesowany jak i reprezentujący go adwokat lub radcy prawnego. Do wniosku tego w interesie samego zainteresowanego należy dołączyć dokumenty potwierdzające jego trudną sytuacją majątkową. Do dokumentów tych należy zaświadczenie o otrzymywanych zarobkach lub też zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i braku ofert pracy. Na trudną sytuacją majątkową może również wpływać stan zdrowia dłużnika i osób, które pozostają na jego utrzymaniu, dlatego do ww. wniosku można dołączyć zaświadczenia lekarskie czy karty leczenia szpitalnego.

Pomoc prawna Kancelarii w Jarosławiu 

Jeżeli chcesz uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku o rozłożenie należności sądowych  w postępowaniu cywilnym na raty zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Złożenie przedmiotowego wniosku w terminie może Cię uchronić od wyjątkowo ciężkich skutków egzekwowania ww. należności na drodze postępowania egzekucyjnych prowadzonego przez Komornika.