Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zadania Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest to instytucja powołana w celu ochrony słusznych praw konsumentów oraz zasad wolnego rynku, w szczególności poprzez przeciwdziałanie praktyką monopolistycznym oraz innym formą nieuczciwej konkurencji. W aspekcie procesowym do zadań tego organu należy przede wszystkim kontrola decyzji procesowych wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym zakresie Sąd ten rozpoznaje, w szczególności postanowienia wydane przez ww. prezesa na podstawie ustawy o ochronie Konkurencji i Konsumentów. Przedmiotowy Sąd działa w ramach struktur organizacyjnych wchodzących w skład Sądu Okręgowego w warszawie. Nie jest, wcięć to instytucja, która posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną. Sąd ten jest właściwy dla spraw z całej Polski i nie posiada oddziałów zamiejscowych.

Kompetencje Sądu 

  W celu omówienia kompetencji Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów najlepiej jest przedstawić zadania organu, nad którego postanowieniami Sąd ten sprawuje nadzór o charakterze instancyjnym. Prezes ww. jednostki posiada uprawnienia w materii ochrony konkurencji, a w tym zakresie jest odpowiedzialny jest za prowadzenie postępowań antymonopolowych oraz postępowań, których celem jest zapobieżenie procesom koncentracji na rynku. W zakresie ochrony Konsumentów Prezes prowadzi natomiast postępowania dotyczące praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czy też tez postępowań o uznanie wzorca umownego za niedozwolony. Właśnie takich postępowań jest prowadzonych najwięcej. Prezes ww. Urzędu jest to organ administracji rządowej, dlatego jego decyzje podlegają zaskarżeniu do ww. Sądu.

Prezes SOKiK

  Procedura odwołania od decyzji Prezesa UOKiK przedstawia się następująco. Środek zaskarżenia należy wnieść do Sądu w terminie 1 miesiąca, od dnia w którym doręczono decyzję. Podobnie jak w przypadku innych odwołań zażalenie na decyzje ww. Prezesa składa się za pośrednictwem organu I instancji, który przesyła akta postępowania do Sądu. Odwołanie takie powinno zawierać podstawowe elementy, takie jak oznaczenie strony składającej zażalenie, zaskarżonej decyzji oraz określenie tego czego żąda skarżący (np. uchylenia decyzji) w raz z podaniem podnoszonych zarzutów. Pismo to powinno zawierać również uzasadnienie. Taki środek zaskarżenia może również z w naszym imieniu sporządzić adwokat lub radca prawny.

Kontakt z Nami

  Kancelaria na stronie której się znajdujesz posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do współpracy Konsumentów oraz przedsiębiorców. W celu rozwiązania problemów prawnych.