Służebność

Czym jest służebność? 

Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe polegające na możliwość korzystania w pewnym, ograniczonych zakresie z nieruchomości należącej do kogoś innego. Zasady ustanawiania i korzystania ze służebności reguluje kodeks cywilny. Nie jest możliwe posiadanie służebności na nieruchomości własnej. Wyróżniamy służebności osobiste i gruntowe. Służebności gruntowe charakteryzują się tym, że są związane nierozłącznie z dwoma nieruchomościami, a mianowicie nieruchomością obciążaną oraz nieruchomością władnącą. Nieruchomość obciążona to ta, do której prawo do korzystania z niej jest ograniczone przez służebność, natomiast nieruchomość władnąca to ta, na rzecz której ustanowiona jest służebność. Właścicielem służebności jest każdoczesny posiadacz nieruchomości władnącej, na istnienie służebności nie wpływa zatem zbycie nieruchomości. Jednym z rodzajów służebności gruntowej jest służebność drogi koniecznej. Służebność taką ustanawia się w przypadku gdy określona nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, a wówczas należy wyznaczyć przez inną nieruchomości, bądź grunty drogę dzięki, której właściciel będzie mógł się dostać do tej nieruchomości.

Służebność osobista 

Natomiast służebności osobista jest nierozłącznie związana z osobą. Przykładem takiej służebności jest służebność mieszkania. Taka służebność nadaje prawo jej właścicielowi do zamieszkiwania przez określony czas lub dożywotnio w określonej nieruchomości mieszkalnej.

Ustanowienie służebności 

Służebność może być ustanowiona na podstawie umowy stron. Z tym zastrzeżeniem, że umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego oraz zostać ujawniona w księdze wieczystej nieruchomości, którą służebność ta obciąża. Za ustanowienie służebności co do zasady należy się właścicielowi odszkodowanie, którego wysokość określa się jako różnice pomiędzy wartością nieruchomości wolnej od obciążeń a nieruchomością obciążoną (wartość służebności). Istnieje również możliwość ustanowienia służebności w drodze orzeczenia Sądu. Dzieje się tak wówczas gdy właściciel nieruchomości nie zgadza się na jej obciążenie służebnością, a jakiś podmiot uważa, że ma prawo żądać od niego ustanowienia takiej służebności.

Kontakt z Kancelarią 

Nasza kancelaria zajmuję się między innymi prawem rzeczowym, dlatego jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, w tym informacje, które będą adekwatne do Twojego, konkretnego przypadku skontaktuj się z Kancelarią Radcy Prawnego Joanna Orłowska-Pączek. Możesz zadzwonić i umówić się na spotkanie lub odwiedzić jedno z naszym biur w Rzeszowie, Jarosławiu, bądź Przeworsku.