Siedziba przedsiębiorcy

Zasady ustalania siedziby przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca musi wskazać w rejestrze właściwym lub ewidencji swoją siedzibę. Siedziba jest to miejsce gdzie przedsiębiorca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, np. prowadzi sprzedaż towarów, czy też świadczenie usług. W przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi (np. spółki zoo, spółki akcyjne) siedzibą jest co do zasady miejsce gdzie odbywają się posiedzenia organów zarządzających takimi podmiotami gospodarczymi. Obowiązek wskazania siedziby ma między innymi na celu możliwość przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy przez organy państwowe. W siedzibie najczęściej znajduje się także dokumentacja księgowa, jednak nie zawsze tak się dzieje.

Lokal siedziby

Przedsiębiorca może wskazać jak swoją siedzibę wyłącznie lokal, lub budynek do którego posiada podstawę prawną inaczej zwaną tytułem prawnym. Podstawę prawną taką może stanowić własność, ograniczone prawo rzeczowe, lub też stosunek obligacyjny taki jak stosunek najmu, czy umowa o wirtualne biuro. Nie ma też przeszkód, aby podstawą nawiązania takiego stosunku był podnajem. Oczywiście w takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody Wynajmującego na rozporządzenie prawem najmu w takim sposób. Zgodnie jednak z przyjętą linią orzeczniczą i poglądami literatury brak zgody Wynajmującego nie skutkuje sankcją nieważności umowy podnajmu. W celu wskazania siedziby można również skorzystać z bardzo popopularnego ostatnimi czasy rozwiązania jakim jest wirtualne biuro. W takim jednak przypadku warto zadbać o to, aby umowa o wirtualne biuro obejmowała także podnajem. Co prawda przepisy prawa tego nie wymagają, jednak praktyka organów podatkowych jest taka, że akceptują one umowy o wirtualne biuro pod warunkiem, że znajduje się w nich zapis o podnajmie. Umowę taką w razie wątpliwości można skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym, który posiada wiedzę i doświadczenie  praktyczne w tego rodzaju sprawach.

Weryfikacja siedziby przedsiębiorcy

Weryfikacji siedziby przedsiębiorcy dokonuje przede wszystkim Urząd Skarbowy. Kontrolę takie mają na celu wykrycie przestępstw i wykroczeń podatkowych.  Organy upoważnione do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego czy też Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej co do zasady nie przeprowadzają kontroli w celu weryfikacji podanego przez przedsiębiorcę adresu siedziby. Nie dotyczy to przypadków, gdy organy takie zostaną zawiadomione, że rzeczywiście przedsiębiorca posługuje się adresem do którego nie przysługuje mu żadna podstawa prawna.  

Pomoc Kancelarii

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat prawnym uwarunkowań dotyczących siedziby przedsiębiorcy zapraszamy do kontaktu.