Skarga nadzwyczajna

Od kiedy obowiązuje skarga nadzwyczajna?

Od 3 kwietnia bieżącego roku wchodzi w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. Ustawa ta jest rewolucyjna ze względu na fakt wprowadzenia nowej instytucji w postaci skargi nadzwyczajnej. Skarga ta stanowi zupełnie nowy, nadzwyczajny środek odwoławczy. Z uzasadnienia projektu tej ustawy wynika, że ww. instytucja została wprowadzona w celu usuwania z obrotu prawnego orzeczeń sądów, które już na pierwszy rzut oka cechują się rażącą niesprawiedliwością i pogwałceniem przepisów prawa. Zmiany te należy ocenić pozytywnie, jednak bez wątpienia spowoduje to kolosalne obciążenie pracami Sądu Najwyższego oraz organów uprawnionych do wniesienia ww. skargi. Instytucja ta jest jednak szansą dla ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. W obecnym stanie prawnym bowiem nie ma możliwości usunięcia z obrotu nawet tych orzeczeń, które są skrajnie niesprawiedliwe.

Kto i w jakim terminie może wnieść skargę nadzwyczajną?

  Nie każdy zainteresowany może jednak wnieść skargę nadzwyczajną, gdyż to prawo jest zastrzeżone tylko dla podmiotów określonych w ustawie, do których należą między innymi Prokurator Generalny. Zakres przedmiotowy skargi jest natomiast stosunkowo szeroki, gdyż obejmuje większy zakres zarzutów niż w przypadku skargi kasacyjnej. Skargę nadzwyczajną można wnieść w sytuacji gdy jest to konieczne dla zapewnienia praworządności lub sprawiedliwości społecznej. Koniecznym jest także to, aby orzeczenie przeciwko któremu wnoszona jest skarga naruszało zasady, wolności lub prawa określone w Konstytucji. Jest to zrozumiale gdyż to właśnie ten akt prawny stanowi podstawowa gwarancję poszanowania praw człowieka. Alternatywnie orzeczenie takie może  naruszać w sposób rażący prawo. Naruszenie to może być przejawem błędnej interpretacji przepisów lub tez niewłaściwego ich zastosowania. Co więcej skarga może też dotyczyć zarzutów w zakresie niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego. Należy jednak stwierdzić, że powinno to dotyczyć sytuacji nadzwyczajnych, a nie tych w których rację obydwu ze stron się równoważą. W przypadku ponownego wniesienia skargi nadzwyczajnej obowiązuje zasada powagi rzeczy osądzonej. Oznacza to, że ten tryb jest ostateczny. Ponowne w wniesienie skargi kasacyjnej w tej samej sprawie jest niedopuszczalne. Skargę nadzwyczajna może co do zasady wnieść w terminie 5 lat od uprawomocnienia orzeczenia, z tym zastrzeżeniem, że w okresie trzech lato wejścia w życie ustawy mogą być wnoszone skargi nadzwyczajne przeciwko orzeczeniom, które uprawomocniły się po 17 października 1997 rW ramach pomocy świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego istnieje możliwość sporządzenia wniosku do podmiotu uprawnionego, np. Prokuratora Generalnego w o wniesienie skargi nadzwyczajnej.

Chcesz wiedzieć więcej?

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie oferuje pomoc w zakresie spraw związanych ze skarga nadzwyczajną. Należy jednak zauważyć, że instytucja ta wchodzi w życie dopiero 3 kwietnia 2018 r. Obecnie trwa vacatio legis nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Warto jednak zapoznać się z nowymi przepisami już teraz. Cały tekst ustawy można znaleźć tutaj. Serdeczne zapraszamy do kontaktu.