Skierowanie sprawy do mediacji

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 

 Zgodnie z przepisami postępowania cywilnego Sąd ma prawo do skierowania sprawy do mediacji na każdym etapie postępowania. Ostateczny termin na dokonanie tej czynności wyznacza zamknięcie rozprawy. Należy jednak stwierdzić, że po zamknięciu rozprawy skierowanie do mediacji jest możliwe jeżeli zostanie złożony zgodny wniosek stron w tym zakresie. Obecnie Sądy coraz częściej korzystają z tego uprawnienia zwłaszcza w zakresie spraw o rozwód oraz alimenty. Postanowienie w zakresie skierowania sprawy na etap postępowania mediacyjnego może być wydane zarówno na rozprawie, jak i na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie to nie może być jednak wydane w toku postępowania nakazowego lub upominawczego.  Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne dlatego też strona w terminie 7 dni ma prawo odmówić wzięcia udziału w mediacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia postanowienia o skierowaniu do mediacji. Odmowa wzięcia udziału w mediacji może być dokonana w piśmie procesowym i wówczas warto dołączyć stosowne uzasadnienie, aby Sąd nie obciążył strony kosztami mediacji.

Kiedy Sąd zwołuje spotkanie informacyjne? 

  Sąd może również skierować sprawę na spotkanie informacyjne. Spotkanie takie może być prowadzone między innymi przez pracownika Sądu lub asystenta sędziego. Na tym spotkaniu strony mogą rozważyć przekazanie sprawy do mediacji. Na posiedzeniu takim strony mogą również zapoznać się ze swoimi stanowiskami w sprawie. Należy stwierdzić, że najlepszym rozwiązaniem jest, gdy posiedzenie takie poprowadził sędzia, asystent sędziego lub referendarz sądowy, gdyż te osoby są odpowiednio przygotowane ze względu na wykształcenie prawnicze.

Kiedy Sąd skieruje sprawę do mediacji? 

  Sąd jest również zobowiązany przed wyznaczeniem pierwszej rozprawy do rozważenia tego, czy celowym będzie skierowanie sprawy do mediacji. Za skierowaniem sprawy do mediacji przemawiają takie okoliczności jak brak podjęcia przez powoda prób polubownego rozwiązania sporu przed wniesieniem powództwa, czy też deklaracja stron, że są gotowe do zawarcia ugody. Jeżeli Sąd uzna to za konieczne w celu określenia zasadności mediacji może wezwać strony do stawienia się w celu przesłuchania na posiedzeniu niejawnym. W swoich założeniach mediacja ma na celu odciążeniu Sadów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, dlatego gdy tylko jest szansa na dojście pomiędzy stronami do porozumienia Sądu kierują sprawy do mediacji.

Jak możemy pomóc? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy usługi również w zakresie reprezentacji stron w toku mediacji. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach, gdy roszczenie strony jest niepodważalne wskazane jest, aby odmówić wzięcia udziału mediacji, gdyż może ona znacznie wydłużyć postępowanie.