Skutki niestawienia się na rozprawie

Wezwanie na rozprawę 

  W niektórych sytuacjach osoba wezwana na rozprawę lub zawiadomiona o terminie i miejscu odbycia rozprawy nie może lub nie chce brać udziału w rozprawie lub innym jawnym posiedzeniu. Skutki takiego działania są uzależnione od tego jaką role dana osoba pełni w procesie. W niniejszym artykule zostaną omówione skutki nie stawienia się na rozprawę powoda, pozwanego oraz świadka. W przypadku stron możliwe jest stawienie się nie osobiście, ale przez pełnomocnika, którym co do zasady może być adwokat lub radca prawny.

Skutki nieobecności na rozprawie 

  Udział w rozprawie leży w interesie samego pozwanego. W takim bowiem przypadku ma on szansę przedstawić swoje stanowisko oraz dowody na poparcie faktów, na które się powołuje co może przekonać Sąd do oddalenia w całości lub w części dochodzonego powództwa. Jeżeli jednak pozwany się nie stawi Sąd może wydać wyrok zaoczny. W takim przypadku Sąd uznaje za prawdziwe i udowodnione twierdzenia powoda, jeżeli oczywiście nie budzą one uzasadnionych wątpliwości co do zasady prowadzić będzie do uwzględnienia takiego powództwa. Wyrok zaoczny można zaskarżyć w formie sprzeciwu, który wnosi się w terminie 14 dni. Wyrok zaoczny w przeciwieństwie do wyroku wydanego na normalnych zasadach jest z urzędu doręczany pozwanemu podobnie jak nakaz zapłaty wydany  w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Wyrok zaoczny nie będzie natomiast wydany gdy pozwany pisemnie odpowie na pozew, dlatego w takim przypadku od ewentualnego orzeczenia Sądu wydanego na rozprawie pozwanemu będzie przysługiwać apelacja. Sąd nie wyda wyroku zaocznego, gdy pozwany w sposób należy przed rozprawa uzasadni swoje niestawiennictwo. Dowodami na okoliczności, iż pozwany nie mógł stawić się na rozprawę będzie w szczególności kwalifikowane zaświadczenie lekarskie, czy tez wezwanie na inną rozprawę. W przypadku natomiast gdy to powód nie stawi się na rozprawę osobiście lub przez pełnomocnika uznaje się, że odstępuje od powództwa chyba, że wnosił o rozpoznanie sprawy także pod jego nieobecność. Wniosek taki może być zawarty w pozwie lub w odrębnym piśmie procesowym. Na rozprawę mają obowiązek stawić się wezwani świadkowie chociaż spór bezpośrednio ich nie dotyczy. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka może skutkować nałożeniem na niego grzywny lub nawet przymusowym doprowadzeniem. Słuszny wydaje się dlatego postulat, aby urealnić wysokości kosztów zwracanych świadkom z tytułu udziału w rozprawie. Dodatkowo należy wskazać, że nie stawienie się świadka tamuje rozpoznanie sprawy w przeciwieństwie do niestawienia się stron sporu.

Kontakt z Nami

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zapewnia kompleksową reprezentację w Sądzie.  Zapraszamy do kontaktu.