Skutki ugody dla dłużnika

Kiedy warto zawrzeć ugodę z wierzycielem

W niektórych przypadkach warto jest zawrzeć ugodę z wierzycielem. Na podstawie ugody obie ze stron zrzekają się części swoich uprawnień w celu dojścia do kompromisu. Ugoda pozwala na ograniczenie wydatków związanych z procedurą sądową takich jak opłata sądowa, czy koszty wynagrodzenia zawodowego zastępcy procesowego. Nie zawsze jednak zawarcie ugody opłaca się dłużnikowi. W niektórych przypadkach zawarcie ugody leży tylko i wyłącznie w interesie wierzyciela. Dzieje się tak, gdy dochodzona przez wierzyciela kwota uległa przedawnieniu. W takim przypadku nie może on się domagać zapłaty od dłużnika w drodze przymusu państwowego, może jednak dobrowolnie spłacić zobowiązanie. Zawarcie ugody niweczy skutek przedawnienia, dlatego przez podjęciem decyzji w tym zakresie najlepiej skonsultować się najpierw z adwokatem lub radcą prawnym. Bardzo często w takich sytuacjach to wierzyciel lub działająca w jego imieniu firma windykacyjna dąży do zawarcia ugody. Należy tutaj pamiętać, że istnieje możliwość zawarcia ugody zarówno w formie pisemnej, w tym do protokołu toczącej się rozprawy, ale także w formie ustnej. Nie jest przy tym wykluczone, aby ważną ugodę zawarto podczas rozmowy telefonicznej nagrywanej przez wierzyciela. Taka praktyka jest często stosowana przez nieuczciwych wierzycieli w stosunku do dłużników, których wierzytelności już dawno się przedawniły. Działanie takie ma na celu uzyskanie zapłaty zobowiązania przy wykorzystaniu niewiedzy dłużnika. Warto również w trakcje takiej rozmowy wyraźnie zakomunikować, że nie wyraża się zgody na jej nagrywanie przez drugą stronę. W takiej sytuacji najlepiej żądać aby wierzyciel lub działające w jego imieniu podmioty sformułowały żądanie na piśmie i odmawiać udzielania jakichkolwiek informacji przez telefon.

Treść ugody

W przypadku zawarcia ugody wierzyciel decyduje się przeważnie na rozłożenie obowiązku zapłaty na raty bez ich oprocentowania, odroczenie obowiązku zapłaty na pewien okres, rzadziej wierzyciel decyduje się natomiast na całkowite lub częściowe umorzenie całości lub części zobowiązania. Takie działanie może wynikać po pierwsze z faktu, iż wierzytelności została przedawniona lub z okoliczności polegającej na tym, że egzekucja z majątku dłużnika mogłaby okazać się bezskuteczna. W przypadku ugody procesowej strony znoszą zazwyczaj wzajemne koszty procesu. Więcej informacji uzyskasz w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług prawnych.

Skutki zawarcia ugody

Zawarcie ugody łączy ze sobą w wielu przypadkach nieodwracalne skutki zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. W związku z tym faktem ugodę powinien sporządzić prawnik, który poinformuje obie strony o jej skutkach.