Spółka cywilna

Charakter prawny spółki cywilnej 

Spółka cywilna pod względem prawnym nie jest osoba prawną, nie posiada też przyznanej przez przepisy szczególne zdolności prawnej. Istota spółki cywilnej polega na umowie zawartej przez co najmniej dwa podmioty prawa. Celem zawarcie tej umowy jest dążenie do osiągnięcia określonego celu gospodarczego, najczęściej jest to prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka ta nie podlega wpisowi do CEIDG, bowiem przedsiębiorcami w tym przypadku są jej „wspólnicy” prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem dowodowym. Oznacza to, że niezachowanie tej formy nie będzie skutkować nieważnością czynności, a jedynie powodować będzie pewne ograniczeniach w zakresie dowodzenia do faktu jej zawarcia oraz treści. Zawierając spółkę każda ze stron zwykle wnosi jakiś wkład, może on mieć charakter materialny jak i niematerialny, a także polegać na świadczeniu usług. Co ważne za zobowiązania zaciągnięte w ramach realizacji umowy spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiadają solidarnie. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla wierzycieli, którzy mogą prowadzić egzekucje świadczenia w całości od każdego ze wspólników. W umowie spółki cywilnej można postanowić, że w przypadku śmierci wspólnika w jego prawa wejdą spadkobiercy zmarłego. W przypadku spółki cywilnej co do zasady każdy z jej wspólników może reprezentować spółkę, co niewyklucia dokonania modyfikacji zasad reprezentacji wspólników przez zgodne postanowienie stron umowy spółki cywilnej. Podobnie udział wspólników w zyskach i stratach spółki w przypadku braku odmiennego postanowienia jest równy. Spółka cywilna może być rozwiązana w przypadku gdy upłynie czas na który została zawarta lub gdy wspólnicy tak postanowią. Istnieje również możliwość rozwiązania spółki bez zgody wszystkich wspólników. Decyzje w tym zakresie podejmuje Sąd do wniosek co najmniej jednego ze wspólników. Jeżeli wspólnik nie chcę uczestniczyć dalej w spółce cywilnej może również wypowiedzieć umowę ww. spółki z zachowaniem terminów określonych w kodeksie cywilny.

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest bardzo popularne ze względu na mniejszą liczbę formalności związanych z zawarciem umowy takiej spółki w porównaniu do czynności jakie muszą zostać dokonane w przypadku rejestracji spółek handlowych. W swojej praktyce zawodowej pomagam przedsiębiorcom, w tym oferuję obsługę prawną podmiotów gospodarczych takich jak wspólnicy spółki cywilnej. Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych przedsiębiorców z całej Polski, z zwłaszcza tych którzy swoje firmy prowadzą na obszarze powiatu rzeszowskiego, jarosławskiego, przeworskiego oraz przemyskiego. Szczegóły dotyczące naszej oferty dla firm znajdują się w zakładce przedsiębiorcy.