Sposoby nabycia rzeczy

Jak można nabyć własność rzeczy?

O tym w jaki sposób można nabyć na własność rzecz traktowała już prawo starożytnego Rzymu, którego prawodawstwu dużo zawdzięczają europejskie systemy prawne. Podstawowym sposobem nabycia własności jest jej przeniesienie w drodze umowy. Dochodzi do tego, w szczególności w przypadku sprzedaży rzeczy, czy wykonania umowy darowizny. W niektórych przypadkach, np. jeżeli chodzi o własność nieruchomości konieczne jest zachowanie odpowiedniej formy, w innych przypadkach do przeniesienia własności wymagana jest umowa w dowolnej formie, również ustna lub dorozumiana. Innym niż umowny sposobem nabycia własności jest objęcie w posiadanie samoistne rzeczy niczyjej. Posiadanie samoistne jest przeciwieństwem posiadania zależnego i oznacza, że posiadacz tratuje rzecz jako swoją własność (nie jest związany stosunkiem obligacyjnym np. jako najemca rzeczy lub też dzierżawca). Dotyczy to oczywiście wyłącznie rzeczy ruchomych, które zostały porzucone. Porzucanie rzeczy nie jest jednak równoznaczne z jej zgubieniem. Porzucający rzecz w przeciwieństwie do osoby, która ją zgubiła chce się wyzbyć jej własności. Dla przykładu wystawienie starych mebli przed posesje w nadziej, że ktoś je zabierze w celu ich używania jest porzuceniem rzeczy. Nie będzie natomiast porzuceniem rzeczy zgubienie zegarka w pociągu. Tak samo jak porzucenie traktuje się przypadek, gdy właściciel nie odszukał wyrojonego roju pszczół w określonym w kodeksie terminie. Innym przypadkiem nabycia własności jest przemilczenie, które to właśnie dotyczy rzeczy zgubionych. W przypadku gdy rzecz zgubiona zostanie znaleziona, a jej właściciel nie zgłosi się do jej odbioru w ciągu 1 roku od stosowanego wiewania, lub w ciągu 2 lat gdy wezwanie właściciela nie jest możliwe (nieznane są jego dane) własność zgubionej rzeczy przechodzi na znalazcę jeżeli uczynił zadość swoim obowiązku. Jeżeli zaś rzecz została przekazana na przechowanie własność na znalazcę przechodzi dopiero gdy nie zostanie odebrana przez właściciela, który rzecz zgubił w terminie wyznaczonych przez ten organ samorządu terytorialnego. Jeżeli jednak przedmiotem zguby są zabytki lub materiały archiwalne po upływie ww. terminów przejmuje je na własność skarb państwa. Odrębne uregulowania dotyczą nabycia skarbu (rzeczy znalezionej w okolicznościach, w których poszukiwanie właściciela jest oczywiście bezcelowe). W przypadku wątpliwości można skonsultować się w swojej konkretnej sprawie z adwokatem lub radca prawnym. Prawnik dokona analizy danego przypadku.

Inne przypadki nabycia własności

Przepisy przewidują także własności, takie jak przetworzenie (zrobienie rzeczy z cudzych materiałów), połączenie (dwie rzeczy tworzą jedną całość), przemieszanie (szczególny rodzaj połączenia), a także nabycie własności ruchomości znajdującej się na nieruchomości zgodnie z zasadą superficies solo cedit. Nasza kancelaria posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.