Sprzeczność postanowień umowy

Zapotrzebowanie na umowy

W dzisiejszych czasach rozwój wszelkiego rodzaju stosunków ekonomicznych generuje zapotrzebowanie na coraz bardziej skomplikowane umowy. Umowy takie dotyczą zwykle stosunków ekonomicznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, lub pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. Zasadą jest, że strony mogą w sposób dowolny ukształtować treść stosunków prawnych. W przypadku jednak gdy umowa jest zawierana z Konsumentem występują spore ograniczenia, które mają na celu uniemożliwienie wykorzystywania silniej pozycji przedsiębiorcy. Niezależnie od tego nawet gdy umowa nie jest zawierana z Konsumentem istnieją pewne przepisy powszechnie bezwzględnie obowiązującego prawa.

Przykłady sprzecznych postanowień umowy w praktyce

W niektórych sytuacjach może dochodzić również do tego, że niektóre postanowienia umowy są ze sobą sprzeczne. Dla przykładu jeżeli w jednym postanowieniu strony umawiają się na określone wynagrodzenie, a w innym kwota tego wynagrodzenia jest niższa zachodzi sprzeczność postanowień umowy. W takiej sytuacji w przypadku powstania sporu należy ustalić rzeczywistą treść umowy. W tym przypadku mogą być powołani  świadkowie na tę okoliczność, czy też inni dowody. W orzecznictwie przyjmuje się również, że w przypadku sprzeczności postanowień umowy należy ją interpretować w sposób niekorzystny na strony, która sporządziła kontrakt. Jest to zrozumiałe gdyż właśnie ten podmiot ponosi odpowiedzialność za błędu znajdujące się w umowie.

Interpretacja sprzecznych postanowień umowy 

Z orzecznictwa wynika również to, że nie należy w każdej sytuacji przypisywać decydującej roli treści umowy. Linia orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie podlegała zmianie. Istnieją również sytuację, w których strona umyślnie  w sposób sprzeczny lub nieprecyzyjny formułuje postawienia umowy w celu wprowadzenia drugiej strony stosunku w błąd. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości, że takie postanowienia powinny być interpretowane na korzyść pokrzywdzonej strony. Postanowienia umowy nie mogą również wypaczać podstawowych elementów danego stosunku prawnego. Nie można dla przykładu zawrzeć umowy sprzedaży nieodpłatnej. Gdyż istotą tej umowy jest właśnie odpłatność. W innym przypadku umowa ta będzie traktowana jako stosunek darowizny. W sporach sadowych stronę może reprezentować adwokat lub radca prawny, a z jego upoważnienie również aplikant.

Pomoc prawna w sporządzaniu umów? 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w celu zredagowania umowy, która będzie zgodna z zasadami prawidłowego konstruowania tego typu umów zapraszamy do Kancelarii. Stworzymy dla Ciebie umowę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.  Nasze biura znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu i Rzeszowie