Sprzedaż ratalna

Na czym polega sprzedaż ratalna?

Sprzedaż ratalna  jest szczególną formą umowy sprzedaży znajdującą uregulowanie w kodeksie cywilnym Istotą umowy sprzedaży ratalnej jest to, że zapłata jest odroczona w czasie w ten sposób, że kupujący zobowiązany do zapłacenie części ceny (rat) w poszczególnych okresach czasu. O sprzedaży ratalnej możemy mówić tylko wówczas gdy sprzedający jest przedsiębiorcą i dokonuje sprzedaży rzeczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie umowy sprzedaży ratalnej można zbyć ruchomość, w przypadku zatem umowy sprzedaży nieruchomości nie znajdują zastosowania przepisy o sprzedaży ratalnej. Kupującym musi być natomiast osoba fizyczna. Chociaż przepisy nie mówią o tym wprost z ich wykładni wynika, że mamy do czynienia ze sprzedażą ratalną gdy kupujący nabywa rzecz bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego zatem gdy rzecz na raty kupuje przedsiębiorca nie może on korzystać z wymienionych poniżej uprawnień. Elementem  konstytutywnym umowy sprzedaży ratalnej jest również to, aby rzecz sprzedana stałą się własnością kupującego jeszcze zanim zapłaci cenę w całości. W przypadku powstania sporu pomiędzy sprzedawcą, a kupującym można skorzystać z fachowej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Obowiązki kupującego

Co do zasady w przypadku sprzedaży w ratach Konsument dokonuje zapłaty w części, ma jednak prawa do zapłaty również całej kwoty przed terminem wymagalności. W takim przypadku kupującemu przysługuje dodatkowo upoważnienie do odliczenie określonych w art. 585 kodeksu cywilnego odsetek. Oznacza to, że kupujący spełniając swoje świadczenie przed terminem wymagalności może liczyć na obniżenie całości kwoty zobowiązania. W przypadku sprzedaży ratalnej obowiązują również ograniczenia w zakresie wyłączenia możliwości uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku sprzedaży ratalnej kupujący jest w szczególnej formie uprzywilejowany w stosunku do przepisów regulujących klasyczną umowę sprzedaży. Prawa sprzedawcy są natomiast ograniczone w swoich uprawnieniach między innymi w zakresie tego, że może on odstąpić od zawartej umowy tylko wówczas gdy kupujący pozostaje w zwłoce co najmniej 2 lata, a łączna kwota zaległych rat przekracza 1/5 wartości ceny.

Porada prawna 

Jeżeli chcesz uzyskać poradę prawną w swojej sprawie zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.

Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się w szczególności konfliktami na linii podmiotów oferujących sprzedaż ratalną oraz Konsumentami, które swój finał bardzo często znajdują w Sądzie. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczy również Rzecznik Praw Konsumenta.