Syndyk

Na czym polega funkcja syndyka? 

Syndyk jest to z jednej strony specjalista od zarządzania kryzysowego, zaś z drugiej strony likwidatorem majątku upadłej osoby fizycznej lub też przedsiębiorcy. Syndykiem może zostać doradca restrukturyzacyjny. Licencją tą może uzyskać osoba, która w szczególności w okresie 15 lat przez okres co najmniej 3 lat zarządzała przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią albo majątkiem upadłego przedsiębiorstwa. Osoba taka musi również zdać egzamin państwowy przed Komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz posiadać wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim. Przyszły syndyk nie musi się jednak legitymować wykształceniem prawniczym, co więcej większość syndyków posiada właśnie wykształcenie ekonomiczne. Niezależnie od tego doradcy restrukturyzacyjni rekrutują się  spośród adwokatów lub radców prawnych. Doradca restrukturyzacyjny może również pełnić funkcje nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym. Jest to wolny zawód, który może przynieść wiele satysfakcji osoba interesującym się zagadnieniami zarządzania kryzysowego. Zawód ten posiada również własny samorząd zawodowy w postaci Krajowej Izby Syndyków z siedzibą w Warszawie, która reprezentuje jego interesy.

Pożądane cechy u syndyka 

Praca syndyka wymaga niebywałej odporności na stres oraz cierpliwości, bowiem wynagrodzenie za wykonaną pracę osoba taka otrzymuje dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego, które może potrwać latami. Doradca restrukturyzacyjny musi również posiadać cechy pozwalające mu na szybkie i sprawne podejmowanie ważnych decyzji ekonomicznych w sytuacjach kryzysowych, np. decyzji o sprzedaż konkretnego składnika wchodzącego w skład przedsiębiorstwa. 

Zadania syndyka

Do zadań syndyka należy objęcie w zarząd majątku upadłego, z tym zastrzeżeniem, że syndyk jest przedstawicielem pośrednim, a nie organem upadłego. W tym celu syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz oszacowuje wartość upadłościowej. Osoba taka podejmuje również wszelkie czynności, które mają służyć zabezpieczeniu majątku upadłego przed zniszczeniem albo kradzieżą. Nad wszystkimi czynnościami dokonywanymi  przez syndyka nadzór sprawuje wyznaczony sędzia komisarz.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

W sprawach upadłości konsumenckiej, które prowadzę syndyk pełni bardzo ważną rolę w II etapie postępowania, w którym następuje ustalenie planu spłaty, bowiem to na doradcy restrukturyzacyjnym ciąży główny ciężar tego postępowania. Warto zaznaczyć, że również upadły może ustanowić pełnomocnika w osobie radcy prawnego (lub adwokata). Prowadzę postępowania upadłościowe osób zamieszkałych na terenie całej Polski, ze szczególnym, uwzględnieniem następujących miast: Rzeszów, Jarosław, Przeworsk, Przemyśl. Upadły powinien współpracować z syndykiem oraz wykonać plan spłaty zadłużenia