Telefony od firm windykacyjnych

  Bardzo często jest tak, że egzekucją zobowiązania nie zajmuje się sam wierzyciel , ale inne podmioty pośredniczące. Mogą to być to zarówno typowe firmy windykacyjne jak i firmy, które zajmują się skupowaniem wierzytelności. Firmy windykacyjne oraz inne podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami własnymi lub cudzymi dążą zwykle w pierwszej kolejności do tego, aby dłużnik sam dobrowolnie spełnił zobowiązanie. Poprzez zarządzanie wierzytelnościami należy rozumieć wszelkie czynności związane z wykonywaniem praw wynikających z wierzytelności takich jak podejmowanie działań mających na celu dobrowolne lub przymusowe zaspokojenie wierzytelności czy zabezpieczenie jej spełnienia w przyszłości. Zarządzanie polega także na obsłudze administracyjno-finansowej na bieżąco spłacanych rat kredytów. Należy bowiem znaczyć, że zobowiązania co do zasady w większości przypadków są dobrowolnie i terminowe spłacane przez dłużników..

  Pracownicy firm windykacyjny w pierwszej kolejności dzwonią do dłużników zwłaszcza jeżeli dochodzona wierzytelność uległa przedawnieniu. Pracownik taki informuje zwykle o tym, że rozmowa jest nagrywana. Firmy windykacyjne nagrywają rozmowy głównie w celu uzyskania oświadczenia dłużnika o uznaniu długu. Oświadczenie takie niweczy wszelkie skutki związane z przedawnieniem wierzytelności dlatego właśnie jest tak bardzo istotne. Firmy windykacyjne w trakcie rozmowy z Klientem żądają także podania adresu jego zamieszkania. Bardzo często bowiem wierzyciel nie dysponuje adresem zamieszkania dłużnika w związku z przejściem obowiązków dłużnika na podmiot trzeci, np. w skutek dziedziczenia. Udzielenie tych informacji znacznie ułatwi dochodzenie praw przez wierzyciela, nie jest jednak zbieżne z interes dłużnika. W dalszej kolejności firmy windykacyjne zwykle przesyłają na adres dłużnika wezwanie do zapłaty. Wcześniej zwykle w takim piśmie dłużnik był informowany o dacie zawarcia umowy stanowiącej podstawę zobowiązania, a nawet o dacie jego wymagalności dzięki czemu w łatwy sposób można było ustalić, że zobowiązanie uległo przedawnieniu. Niestety aktualnie bardzo częstą praktyką jest nie podawanie tych informacji w wezwaniach do zapłaty co powoduje dezorientację dłużników.

  Kancelaria pomogła już wielu dłużnika szukającym pomocy prawnej w celu ochrony przed niesłusznym roszczeniami wierzycieli. Zapraszamy do umówienia spotkania w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Dokonamy wszechstronnej analizy Twojej sprawy w wskażemy dalszy kierunek działań.