Telefony od firm windykacyjnych

Kto zajmuje się windykacja należności? 

Bardzo często jest tak, że egzekucją zobowiązania nie zajmuje się sam wierzyciel, ale inne podmioty pośredniczące. Mogą to być to zarówno typowe firmy windykacyjne jak i firmy, które zajmują się skupowaniem wierzytelności. Firmy windykacyjne oraz inne podmioty zajmujące się zarządzaniem wierzytelnościami własnymi lub cudzymi dążą zwykle w pierwszej kolejności do tego, aby dłużnik sam dobrowolnie spełnił zobowiązanie. Poprzez zarządzanie wierzytelnościami należy rozumieć wszelkie czynności związane z wykonywaniem praw wynikających z wierzytelności takich jak podejmowanie działań mających na celu dobrowolne lub przymusowe zaspokojenie wierzytelności czy zabezpieczenie jej spełnienia w przyszłości. Zarządzanie polega także na obsłudze administracyjno-finansowej na bieżąco spłacanych rat kredytów. Należy bowiem znaczyć, że zobowiązania co do zasady w większości przypadków są dobrowolnie i terminowe spłacane przez dłużników.

Co może pracownik firmy windykacyjnej?

Pracownicy firm windykacyjny w pierwszej kolejności dzwonią do dłużników zwłaszcza jeżeli dochodzona wierzytelność uległa przedawnieniu. Pracownik taki informuje zwykle o tym, że rozmowa jest nagrywana. Firmy windykacyjne nagrywają rozmowy głównie w celu uzyskania oświadczenia dłużnika o uznaniu długu. Oświadczenie takie niweczy wszelkie skutki związane z przedawnieniem wierzytelności dlatego właśnie jest tak bardzo istotne. Firmy windykacyjne w trakcie rozmowy z Klientem żądają także podania adresu jego zamieszkania. Bardzo często bowiem wierzyciel nie dysponuje adresem zamieszkania dłużnika w związku z przejściem obowiązków dłużnika na podmiot trzeci, np. w skutek dziedziczenia. Udzielenie tych informacji znacznie ułatwi dochodzenie praw przez wierzyciela, nie jest jednak zbieżne z interesem dłużnika. W dalszej kolejności firmy windykacyjne zwykle przesyłają na adres dłużnika wezwanie do zapłaty. Wcześniej zwykle w takim piśmie dłużnik był informowany o dacie zawarcia umowy stanowiącej podstawę zobowiązania, a nawet o dacie jego wymagalności dzięki czemu w łatwy sposób można było ustalić, że zobowiązanie uległo przedawnieniu. Niestety aktualnie bardzo częstą praktyką jest nie podawanie tych informacji w wezwaniach do zapłaty co powoduje dezorientację dłużników.

Jak pomagamy? 

Kancelaria pomogła już wielu dłużnika szukającym pomocy prawnej w celu ochrony przed niesłusznym roszczeniami wierzycieli. Zapraszamy do umówienia spotkania w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Dokonamy wszechstronnej analizy Twojej sprawy w wskażemy dalszy kierunek działań.