Termin na wznowienie postępowania

Na czym polega wznowienie postępowania?

W niektórych przypadkach pomimo, iż został wydany prawomocny wyrok Sądu posiadający przedmiot powagi rzeczy osądzonej istnieje możliwość ponownego toczenia się postępowania w danej sprawie. Celem tej instytucji jest zapobieżenie temu, aby w obrocie prawnym funkcjonowały orzeczenia oparte na określonych, kwalifikowanych naruszeniach prawa lub które zostały wydane po przeprowadzeniu postępowania, które uchybiło określonym zasadom. Ustawodawca jednak również w tym przypadku wprowadza regulację, które mają na celu stabilizację orzeczeń Sądu. Regulację tę dotyczą terminów w jakich można ubiegać się o wznowienie postępowania w sprawie cywilnej. Skargę o wznowienie postępowania cywilnego może sporządzić prawnik, w tym adwokat lub radca prawny. W tym zakresie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski.

Terminy na wniesienie skargi

Podstawowym terminem na złożenie skargi o wznowienie postępowania na gruncie procedury cywilnej jest 3 miesięczny termin zawity. Termin ten liczony jest od dnia, w którym skarżący dowiedział się o istnieniu okoliczności, które mogą stanowić podstawę wznowienia postępowania w sprawie. Termin ten można przywrócić. Oznacza to, że w raz z upływem terminu nie dochodzi do definitywnej utraty prawa do wznowienia postępowania. Po przekroczeniu terminu można złożyć ww. skargę w raz z wnioskiem o przywróceniu terminu. W takim wniosku należy wyjaśnić dlaczego doszło do uchybienia terminu i wykazać, że było to niezawinione przez skarżącego. Dla przykładu pobyt w szpitalu w całym okresie, gdy termin biegł należy uznać za wystarczające usprawiedliwienie uchybienia terminu. Sąd nie przywróci natomiast terminu, gdy strona dopuściła się rażącego niedbalstwa, np. nie odbierała korespondencji, która przyszła z Sądu. Kolejnym ważnym z punktu widzenia skarg kasacyjnej terminem jest dziesięcioletni termin prekluzyjny. Charakter tego terminu polega na tym, że z jego upływem strona  nieodwracalnie traci możliwość złożenia skargi o wznowienie postępowania. W takim przypadku nie istnieje możliwość przywrócenia terminu. Termin ten dlatego właśnie jest stosunkowo długi, tak aby chwilowe przeszkody nie udaremniły stronie możliwość realizacji jej praw. Termin ten jest liczony od dnia uprawomocnienia się wyroku wydanego w toku postępowania, którego wznowienia żąda skarżący. Termin ten nie dotyczy jednak przypadków gdy strona nie miała możliwości udziału w sprawie (na takich samych zasadach jest traktowana sytuacja, gdy strona nie była należycie reprezentowana). W poprzednim stanie prawnym termin ten wynosił zaledwie 5 lat, jednak został wydłużony z uwagi na orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego stwierdzające, że 5-termin na wznowienie postępowania jest niezgodny z Konstytucją. W tym zakresie wypowiadał się również Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Nasza pomoc

Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.