Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste jako prawo rzeczowe

Użytkowanie wieczyste jest to jedno z rodzajów praw rzeczowych, podobnie jak własność oraz ograniczone prawo rzeczowe. Zakres tego prawa jest bardzo szeroki, bardzo podobny do prawa własności jednak mimo wszystko różniący się od prawa własności zakresem. Prawo to zostało wprowadzone do polskiego ustawodawca jeszcze za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i niewątpliwie wywodzi się z prawodawstwa radzieckiego wzorowanego na instytucji wieczystej dzierżawy znanej w prawie rzymskim. Użytkowanie wieczyste zgodnie z kodeksem cywilnym może być ustanowione wyłącznie na ściśle określonych gruntach. Są to obszary należące do skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (Gmina, Powiat Województw) po spełnieniu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 232 kodeksu cywilnego. Użytkownik wieczysty może swobodnie rozporządzać ww. prawem oraz korzystać z niego z wyłączeniem innych osób. Oznacza to, że użytkownik wieczysty może sprzedaż przedmiotowe prawo, oraz to, że nikt nie może tego prawa naruszać. Ponadto użytkowanie wieczyste jest dziedziczne. Co za tym idzie użytkownik wieczysty może nim rozporządzać także na mortis causa (na wypadek śmierci). Ustanowienie użytkowania wieczystego wymaga spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze umowa użytkowania wieczystego wymaga formy aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy skutkuje nieważnością czynności. Ponadto prawo użytkowania wieczystego musi zostać wpisane do księgi wieczystej. Wpis ten ma charakter konstytutywny, co oznacza że niezachowanie tego obowiązku powoduje, że nie następują skutki prawne związane z ustanowieniem użytkowania wieczystego. 

Wzniesienie budynków przez użytkownika wieczystego 

Bardzo istotnym i korzystnym dla użytkowników wieczystych postanowieniem kodeksu cywilnego jest to, że w przypadku wzniesienia przez użytkownika wieczystego budynków lub innych urządzeń na przedmiotowym gruncie stanowią one własność użytkownika wieczystego. Jednak to prawo własności ma charakter związany w stosunku do użytkowania wieczystego. Umowa użytkowania wieczystego podpisywania jest co do zasady na okres 99 lat, w niektórych przypadkach możliwy jest krótszy okres, z tym zastrzeżeniem, że musi on być dłuższy lub równy co najmniej 40 lat. W niektórych sytuacjach możliwe jest również rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste gruntu. Użytkowanie wieczyste to stosunek odpłatny bowiem użytkownik jest zobowiązany do zapłaty rocznego czynszu. W celu uzyskania informacji adekwatnych do konkretnego stanu faktycznego dotyczącego użytkowania wieczystego można skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym i umówienie się w tym celu na spotkanie w Kancelarii adwokackiej lub Kancelarii radcowskiej. Możesz również skorzystać z usług Kancelarii Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek, na stronie której się znajdujesz. Biura tej Kancelarii znajdują się w Jarosławiu, Rzeszowie oraz Przeworsku.