Ubezpieczenie kredytu

Na czym polega ubezpieczenie kredytu? 

W przypadku zaciągnięcia kredytu w niektórych przypadkach warto jest skorzystać z oferty jego ubezpieczenia. Co oczywiste wiąże się to z dodatkowymi, najczęściej stosunkowo wysokimi kosztami jednak zapewnia to pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Bardzo często to instytucja udzielająca kredytu, np. bank obligatoryjnie ubezpiecza kredyt. Jest to zarówno gwarancja dla banku jak i dla dłużnika, który otrzyma pomoc w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Najczęściej kredyt ubezpieczany jest u podmiotu trzeciego, innego niż wierzyciel. W przypadku gdy dłużnik rezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej najczęściej instytucja kredytowa żąda, aby podpisał stosowne oświadczenie o tej rezygnacji.

Rodzaje ubezpieczeń kredytowych

Wyróżniamy różnego rodzaju ubezpieczenia kredytu pod względem charakteru zdarzenia ubezpieczeniowego. Przede wszystkim można mówić o ubezpieczeniach na wypadek śmierci dłużnika. W takiej sytuacji za zobowiązania zmarłego dłużnika nie będą odpowiadać jego spadkobiercy, a bank uzyska kwotę wynikającą z zaciągniętego zobowiązania od ubezpieczyciela. Warto również ubezpieczyć kredyt na wypadek utraty pracy w takim przypadku dłużnik może bowiem mieć problemy ze spłata zobowiązania. Podobnie jest w przypadku powstania częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Taka sytuacja może również być objęta ochroną ubezpieczeniową. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego to ubezpieczyciel będzie zobowiązany do spłaty zaciągniętego zobowiązania. W niektórych umowach natomiast dłużnik otrzyma odszkodowanie na poczet należnych wierzycielowi rat kredytu. W tym celu dłużnik powinien jak najszybciej zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe. Najczęściej ubezpieczyciel udostępnia gotowy formularz na tę okoliczność, który dłużnik powinni uzupełnić i odesłać w raz z konieczną dokumentacją na adres jednostki Zakładu Ubezpieczeń. W przypadku uwzględnienia w całości żądania dłużnika sprawa jest co od zasady zakończona. W innym przypadku dłużnik może skierować sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń do Sądu. W sprawie tej ubezpieczyciel najczęściej jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego. W przypadku gdy ubezpieczyciel przegra będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, a dodatkowo obciąża go także koszty procesu.

Pomoc prawna w sprawach umów ubezpieczenia

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczeń kredytów zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. W przypadku powstania stanu niewypłacalności warto w pierwszej kolejności rozważyć kwestię skorzystania z uprawnień wynikających z ochrony ubezpieczeniowej. Warto zaznaczyć, że wyplata odszkodowania nie następuje automatycznie, ale wymaga inicjatywy ubezpieczonego.