Ubezpieczenie OC

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwane Ubezpieczeniem OC służy zabezpieczeniu interesów poszkodowanego oraz sprawcy związanego z wyrządzeniem szkody. Najbardziej znanym Ubezpieczeniem OC jest ubezpieczenie posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie takie jest obowiązkowe, w przypadku gdy posiadacz ubezpieczenia oc wyrządzi szkodę, poszkodowany powinien zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń, a nie sprawy o zapłatę odszkodowania. W niektórych sytuacjach, po spełnieniu określonych przesłanek Zakład Ubezpieczeń będzie posiadał roszczenie regresowe w stosunku do Ubezpieczonego. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego roszczenie regresowe dotyczy, w szczególności sytuacji gdy sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości. Podobna sytuacja dotyczy przypadków gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy również prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca może się Ubezpieczyć, jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności Gospodarczych ubezpieczenie takie jest obowiązkowe. Obowiązkowemu ubezpieczeniu oc podlegają w szczególności wykonujący zawód adwokaci, radcy prawni, czy tez doradcy podatkowi. Ubezpieczenie takie stanowi gwarancję dla Klientów i kontrahentów, że w przypadku powstania szkody w skutek sprawcy danego przedsiębiorcy ich interesy majątkowe będą zaspokojone.

  Często Zakłady Ubezpieczeń odmawiają wypłaty należnego odszkodowania lub przyznają odszkodowanie w kwocie znacznie niższej niż rzeczywista wartość szkody. W takich sytuacjach można powierzyć sprawę adwokatowi lub radcy prawnemu, który wytoczyć powództwo o należne odszkodowanie. W takim przypadku sprawę rozstrzygnie Sąd. Jeżeli potrzebujesz porady w tym zakresie, czy reprezentacji w Sadzie zapraszam do mojej Kancelarii w Rzeszowie, Przeworsku lub Jarosławiu.

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej stanowi gwarancję egzekucji odszykowania z tytułu odpowiedzialności deliktowej lub kontaktowej. Zakład Ubezpieczeń społecznych co do zasady jest podmiotem wypłacalnym, w przeciwieństwie do sprawców szkody, którzy mogą, lecz nie muszą posiadać przymiotu wypłacalności. Również okoliczność, iż podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczą mogą wyrządzić szkodę o wielkich rozmiarach, której nie będą w stanie pokryć stanowi przesłankę do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenie oc w niektórych sytuacjach.