Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

Skutki uchylania się od alimentów

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że osoba zobowiązań do alimentacji na podstawie prawomocnego wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzule wykonalności nie wykonuje tego obowiązku.  W przypadku należności alimentacyjnych dłużnik musi liczyć się nie tylko z odpowiedzialnością na gruncie procedury cywilnej, ale także odpowiedzialnością karną. Alimenty to szczególnego rodzaju świadczenie, które podlega wyjątkowej ochronie prawnej. Jest to zrozumiałe gdyż środki uzyskane z tytułu alimentów mają służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych uprawnionego.

Jak ustalić dochody zobowiązanego do alimentacji? 

Osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego bardzo często nie pracują legalnie. W związku z tym faklem komornik nie ma możliwości zająć ich wynagrodzenia za pracę. Oczywiście, jeżeli uprawniony lub jego przedstawiciel ustawowy posiada informację gdzie pracuje zobowiązany do alimentacji może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o tym, iż osoba ta pracuje na „czarno” W takim przypadku oczywiście pracodawca będzie odpowiadał za naruszenie swoich obowiązków względem pracownika oraz skarbu państwa. Dodatkowo gdy pracodawca zalegalizuje zatrudnienie będzie możliwość zajęcia wynagrodzenia za pracę pracownika na poczet należności alimentacyjnych. Niestety jednak udowodnienie, że dana osoba pracuje na „czarno” jest stosunkowo trudne. Osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego bardzo często pozbywają się swojego majątku, aby nie został on zajęty przez Komornika na poczet należności alimentacyjnych. W takim jednak przypadku istnieje możliwość złożenia skargi paulińskiej jeżeli czynność prowadzą do zbycia określonego prawa lub rzeczy powoduje pokrzywdzenie wierzycieli. W tym celu można wytoczyć samodzielnie lub korzystając z pomocy adwokata lub radcy prawnego stosowne powództwo. W przypadku gdy przedmiotem zbycia była nieruchomość sprawa jest znacznie prostsza gdyż wszelkie dane dotyczące rodzaju zawartej umowy zbycia i stron takiej umowy są ujawnione w księgach wieczystych. W przypadku ruchomości natomiast trzeba w każdej sytuacji udowodnić okoliczność powołane w skardze paulińskiej.

Uporczywa niealimentacja

W przypadku gdy zobowiązany do alimentacji w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku popełnia on przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności. Uporczywe uchylanie się od alimentacji następuje wówczas gdy zobowiązany w sposób celowy oraz długotrwały nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nie można mówić o uporczywości wówczas gdy zobowiązany nie ma obiektywach możliwości zaspokojenia przedmiotowego obowiązku, w szczególności jest chory i nie może podjąć pracy.

Kontakt z Kancelarią

Nasza Kancelaria posiada biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy w postępowaniach o zasądzenie alimentów zarówno doraźne, jak i w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. W celu dokonania wstępnej analizy sprawy można umówić się na konsultacje.