Uciążliwe działania firm windykacyjnych

Czym zajmują się firmy windykacyjne? 

 Działanie firm, których celem jest odzyskanie zaległych należności jest jak najbardziej legalne. Celem takich podmiotów jest działanie w imieniu własnym lub w imieniu swoich zleceniodawców, które ma prowadzić do zaspokojenia własnych lub cudzych wierzytelności. Czynności mające skłonić dłużnika do zapłaty mogą mieć charakter formalno-prawny lub też faktyczny. Do pierwszej kategorii należy, w szczególności wysyłanie wezwań do zapłaty, czy też kierowanie sprawy na drogę sądową w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, a potem wykonawczego. Czynności faktyczne polegają natomiast najczęściej na osobistym spotkaniu pracowników firmy windykacyjnej z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel, czy działający w jego imieniu podmiot nie posiadają szczególnych uprawnień. W niniejszym artykule zostaną umówione kwestię związane z działaniami firm windykacyjnych naruszającymi prawo.

Jakie prawa mają firmy windykacyjne? 

  Wierzyciel czy jego pełnomocnik mają prawo wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty lub też telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka komunikacji elektronicznej poinformować go o obowiązku zapłaty. W informacji takiej należy podać tytuł wierzytelności oraz jej wysokość. Wierzyciel nie ma natomiast obowiązku informowania dłużnika o fakcie, iż dochodzi zapłaty przedawnionej wierzytelności, gdyż zarzut taki może być zgłoszony wyłącznie przez dłużnika. W wezwaniu do zapłaty wzywający nie powinien również kierować gróźb wobec dłużnika w których treści informować będzie, iż w przypadku nie wykonania wezwania spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia, majątku dłużnika lub spowoduje przeciwko niemu postępowanie karne. Oczywiście w wezwaniu wierzyciel może natomiast poinformować, że w przypadku nie zaspokojenia wierzytelności skieruje sprawę na drogę postępowania cywilnego. W przypadku gdy dłużnik w odpowiedzi na wezwanie wierzyciela stwierdzi, iż dochodzona wierzytelność nie istnieje (np. nigdy nie powstała, lub została zaspokojona) albo też stała się naturalna (w skutek przedawnienia) i, że wobec tego faktu nie życzy sobie dalszego kontaktu ze strony rzekomego wierzyciela to wierzyciel nie powinien kontaktować się z dłużnikiem w tej spawie. W orzecznictwie przyjmuje się, że jednoznaczne stanowisko dłużnika kwestionujące wierzytelność z informacją, iż nie życzy on sobie dalszego kontaktu ze strony wierzyciela powoduje, iż dalszy kontakt z jego strony może być traktowany jako naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli wysyłanym wezwaniom towarzyszą także uporczywe telefony, czy nachodzenie dłużnika w jego miejscu zamieszkania lub też pracy bez jego zgody działania takie mogą również realizować znamiona przestępstwa uporczywego nękania potocznie zwanego stalkingiem. W takim przypadku nie powinno się ulęgać naciskom wierzyciela, lecz zawiadomić stosowne organy ścigania (Prokuraturę, Policję). Zawiadomienie takie może być również sporządzone w imieniu pokrzywdzonego przez adwokata lub radcę prawnego.

Kontakt z Nami

  Nasza kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga dłużnikom w ochronie ich słusznych praw. W ramach pomocy prawnej istnieje możliwość sporządzenia odpowiedzi na wezwanie, czy też reprezentowania dłużnika w Sądzie.