Udział organizacji pozarządowych

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym

W postępowaniu cywilnym udział mogą wziąć również organizacje pozarządowe. Organizację te zazwyczaj reprezentują interesy określonej kategorii podmiotów. Przykładem takiej organizacji jest Federacja Konsumenta. Federacja ta zajmuje się ochroną indywidualnych interesów Konsumentów. Organizacje pozarządowe mają przyznane przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego określone uprawnienia. Przepisy wymieniają określone rodzaje spraw w których możliwy jest udział organizacji pozarządowych. Udział ten obejmuje zarówno możliwość wytoczenia powództwa jak i przyłączenie się do już toczącego się postępowania. Do tej kategorii spraw należą sprawy o alimenty. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że osoby uprawnione do alimentacji nie stać na usługi zawodowego zastępcy procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego dlatego zwracają się o pomoc do organizacji pozarządowych. Podobnie jest w sprawach z zakresu ochrony konkurencji o konsumentów. W takiej sytuacji Konsument jest zazwyczaj stronaąsłabszą w starciu z profesjonalnym przedsiębiorcą.  W takiej sytuacji Konsument bardzo często zwraca się o pomoc takiej organizacji dzięki czemu uzyskuje on pomoc specjalistów z zakresu ochrony konsumentów.  Kategorią spraw, w których możliwy jest udział organizacji pozarządowych są sprawy z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Działalność organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona środowiska są zakorzenione w społeczeństwie demokratycznym i mają wieloletnią tradycje.

Procedury obowiązujące organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe mogą przystępować do postępowania lub je wszczynać w imieniu osoby fizycznej. W organizacjach takich zwykle pracują prawnicy, w tym aplikanci lub też radcy prawni oraz adwokaci. W niektórych przypadkach organizację takie mogą również brać udział w postępowaniu po stronie przedsiębiorcy. Warunkiem w tym przypadku jest jednak to, aby przedsiębiorca ten prowadził spór z innym przedsiębiorcą, a nie konsumentem. Dodatkowo przedmiotem tego spory musi być kwestia związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do organizacji pozarządowych w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz osoby fizycznej jeżeli organizacja ta wytacza takie powództwo z wyjątkiem artykułu 58 kodeksu postępowania cywilnego (zdanie drugie). W przypadku natomiast przyłączenia się organizacji pozarządowej do postępowania zastosowanie znajdują przepisy o interwencji ubocznej.

Pomoc prawna ze strony Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego, na stronie której się znajdujesz ma swoje biura w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się również z innymi artykułami na naszym blogu.