Umowa agencyjna

Charakterystyka umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest umową nazwaną prawa cywilnego uregulowaną w kodeksie cywilnym. Umowa agencyjna jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa agencyjna w swojej treści podobna jest do umowy zlecenia, jednak stanowi odrębny stosunek prawny. Istotą umowy agencyjnej jest to, że jeden przedsiębiorca zwany Agentem zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z Klientami na rzecz innego przedsiębiorcy (Zleceniodawcy). W uproszczeniu polega to najczęściej na tym, że agent pozyskuje dla Zleceniodawcy Klientów. Umowa agencyjna ma charakter odpłatny, bowiem za wykonywanie czynności agentowi przysługuje wynagrodzenie. Agentowi przysługuje co do zasady prowizja. Prowizja jest to wynagrodzenie stanowiące procent wartość zawartej za pośrednictwem agenta umowy. Prowizja ta jest ustalana w drodze umowy stron, a w braku takiego postanowienia należy się prowizja zwyczajowo przyjęta w stosunkach danego rodzaju.

Obowiązki agenta

Agent jest także zobowiązany do lojalności wobec Zleceniodawcy. Wynika to z faktu, że istota przedmiotowego stosunku prawnego wymaga dużego stopnia zaufania. Zleceniodawca może powierzyć Agentowi wyjątkowo ważne z punktu widzenia gospodarczego informacje. Agent nie może tych informacji wykorzystać na własny użytek, np. poprzez zatrudnienie w konkurencyjnej firmie czy prowadzenie działalności konkurencyjnej na własny rachunek. Umowa agencyjna może zostać wypowiedziana na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. Umowa może modyfikować terminy wypowiedzenia tego stosunku prawnego, z tym zastrzeżeniem, że termin wypowiedzenie dla dającego Zlecenie nie może być krótszy niż termin dla agenta. Jednocześnie terminy te mogą być wyłącznie wydłużane, nie ma natomiast możliwości ich skrócenia. Warto również pamiętać, że w przypadku gdy umowa agencyjna została zawarta na czas określony, po upływie terminu na jaki została zawarta z braku odmiennego oświadczenia stron poczytuję się, że zawarto umowę agencyjną na czas nieoznaczony. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj.

Konsultacja z Prawnikiem

Przed podpisaniem umowy agencyjnej warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który dokona analizy jej postanowień z punktu widzenia interesów swojego Klienta. Prawnik może również sporządzić taką umowę. Kancelaria Radcy Prawnego J. Orłowska-Pączek również zajmuje się opiniowaniem takich umów oraz pomocą w sporach wynikających ze stosunku agencji pomiędzy przedsiębiorcami. Biura Kancelarii znajdują się w Przeworsku, Jarosławiu, a także Rzeszowie.