Umowa dostawy

Istota umowy dostawy 

Umowa dostawy jest jedną z rodzajów umów nazwanych, a więc takich, które zostały bardziej lub mniej szczegółowo poddane regulacji w kodeksie cywilny. Istotą umowy dostawy jest stosunek polegający na tym, że jedna osoba zobowiązuje się na rzecz drugiej osoby wytworzyć określoną rzecz i dostarczyć ją, natomiast druga strona tego stosunku zobowiązana jest rzecz odebrać oraz zapłacić umówioną w umowie cenę. Umowa dostawy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego ma miejsce tylko wówczas gdy chodzi o rzeczy oznaczone co do tożsamości. Dla przykładu rzeczą oznaczoną co do tożsamości, z łac. in specie jest samochód wyprodukowany według szczegółowej specyfikacji Klienta. Rzeczą taką nie będzie natomiast samochód osobowy w wariancje produkowanym masowo. Dodatkowo stosunek wynikający z przedmiotowej umowy cechuje się tym, że dostarczenie rzeczy będących przedmiotem świadczenia dostawcy następuje w częściach lub periodycznie. Oznacza to, że omawiany stosunek musi się charakteryzować pewnym rodzajem ciągłości.

Forma umowy dostawy

Umowa dostawy powinna być stwierdzona pismem, co oznacza że w przypadku tej umowy wymagana jest forma pisemna. Jest to jednak szczególny rodzaj formy pisemnej. W przypadku gdy umowa nie posiada formy pisemnej jej konwalidacja jest możliwa potem potwierdzając fakt jej zawarcia na piśmie. Jest to forma zastrzeżona pod rygorem trudności dowodowych, co oznacza, że jej niezachowanie nie powoduje automatycznie jej unieważnienia, a jedynie stwarza pewne ograniczenia natury procesowej.

Treść umowy dostawy

W związku z zawarciem umowy dostawy na obydwu stronach ciążą dodatkowe, inne niż główne stanowiące o istocie stosunku prawnego obowiązki. W tym zakresie można wymienić obowiązek informacyjny dostawcy, który polega na obowiązku zawiadomienia odbiorcy towaru w przypadku gdy dostarczone przez niego surowce mające służyć wytworzeniu towaru są nieprzydatne. Warto bowiem znaczyć, że w przypadku umowy dostawy bardzo często to właśnie odbiorca towaru zapewnia surowce niezbędne do jego wytworzenia. Podobnie jak w przypadku umowy sprzedaży dostawca odpowiada za wady fizyczne dostarczonej rzeczy. Odpowiedzialność dostawcy jest uregulowana poprzez odwołanie się do przepisów regulujących umowę kupna-sprzedaży (przepisy odsyłające znajdują się w art. 612 k. c.). W przypadku natomiast gdy dostawca pozostaje w zwłoce w zakresie wykonania przedmiotu dostawy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie zdąży na czas dostarczyć zamówionego towaru odbiorca może wezwać dostawcę do usunięcia tej formy naruszenia wyznaczając mu na te czynności stosowny termin. Po bezskutecznym upływie ww. terminy odbiorca zyskuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, a w takim przypadku dostawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej ceny oraz surowców dostarczonych przez odbiorcę.

Pomoc Kancelarii

W zakresie zagadnień związanych z umową dostawy zapraszamy do kontaktu zwłaszcza podmioty gospodarcze. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu  oraz Rzeszowie.