Umowa dzierżawy

Istota umowy dzierżawy 

Umowa dzierżawy należy do umów nazwanych. Regulacja stosunku prawnego dzierżawy znajduje się w kodeksie cywilnym w części szczegółowej zobowiązań. Umowa dzierżawy ma charakter odpłatny. Umowa ta polega na tym, że jedna ze stron oddaje drugiej określoną rzecz do używania, w zamian za to otrzymuje stosowane wynagrodzenie. Stronami tego stosunku jest dzierżawca oraz wydzierżawiający. Od umowa najmu dzierżawę różni to, że w przypadku dzierżawy z używaniem rzeczy połączone jest pobieranie pożytków. Najczęściej w obrocie stosowana jest dzierżawa gruntów rolnych. W takich przypadkach dzierżawca ma prawo do pobierania płodów rolnych, który zrodziły te grunty. Wynagrodzenie za dzierżawę, zwane jest czynszem dzierżawnym. Może ono mieć formę pieniężną, ale nie musi bowiem przepisy dopuszczają zapłatę za dzierżawę w innej formie, w szczególności przez przeniesienie na wydzierżawiającego części pożytków, które daje rzecz. Forma umowy dzierżawy jest co do zasady dowolna, dopuszczalna jest więc ustna jak i pisemna umowa dzierżawy. Jednak w przypadku, gdy dzierżawa obejmuje przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej umowa ta musi mieć firmę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi (taksa notarialna za poświadczenie podpisu wynosi 20 zł netto). Wysuwane były również projekty ustaw które miały wprowadzić szczególne regulację dotyczące formy dzierżawy gruntów rolny, nie weszły one jednak w życie. W polskim obrocie gospodarczym dzierżawa przedsiębiorstwa jest jednak rzadko spotykana. Umowę dzierżawy może sporządzić również adwokata lub raca prawny.

Umowa dzierżawy, a umowa najmu

Do umowy dzierżawy znajdują zastosowanie przepisy regulujące stosunek najmu, w zakresie w jakim określone zagadnienia nie są uregulowane dla dzierżawy. Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas określony, np. dwa lata lub też na czas nieoznaczony, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzierżawy na okres dłuższy niż 30 lat, po upływie tego okresu poczytuje się ten stosunek prawny jako zawarty na czas nieokreślony. Dzierżawca powinien dbać o rzecz (wykonywać naprawy związane ze zwykłym użytkowaniem) będącą przedmiotem dzierżawy i wykorzystywać ją tylko i wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem rzeczy określonym w umowie. (nie jest również dozwolone oddanie przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego). Wypowiedzenie umowy dzierżawy jest dozwolone w przypadku zachowania okresów wypowiedzenia określonych w umowie, a jeżeli takiego postanowienie w umowie dzierżawy nie ma zastosowanie w tym zakresie znajdują terminy ustawowe (w przypadku dzierżawy gruntów rolnych na jeden rok naprzód, zaś w przypadku innych przedmiotów dzierżawy na 6 miesięcy naprzód). Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego w Przeworsku, Jarosławiu, oraz Rzeszowie.