Umowa leasingu

Na czym dokładnie polega umowa leasingu? 

Umowa leasingu polega na tym, że jedna ze stron zwana finansującym nabywa rzecz i oddaje ją do korzystania drugiej stronie zwanej korzystającym. Leasingodawca musi być przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie jest natomiast istotne, czy leasingodawca nabył przedmiot leasingu, czy był on już jego własnością wbrew literalnemu brzmieniu przepisu definiującego umowę leasingu. W zamian za oddanie rzeczy do korzystania finansującemu przysługuje płatne w ratach wynagrodzenie, którego łączna suma odpowiada przynajmniej cenie przedmiotu leasingu.

Przedmiot umowy leasingu

Najczęściej przedmiotem umowy leasingu są samochody osobowe i dostawcze. I właśnie taki rodzaj leasingu jest w obrocie najbardziej znany. Popularny jest również leasing maszyn i urządzeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest natomiast stosunkiem leasingu, tzw. „leasing pracownicze”, jest bowiem tylko potoczna nazwa zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy tymczasowej.

Wykup przedmiotu leasingu 

Wbrew obiegowej opinii nie jest elementem konstytutywnym umowy leasingu postanowienie zobowiązujące przeniesienie przez leasingodawcę na rzecz leasingobiorcy przedmiotu leasingu po spełnieniu przez korzystającego wszystkich rat wynikających z umowy. Niezależnie od tego najczęściej w umowach takich znajduje się takie postanowienie wobec faktu, że po upływie określonego czasu, z którym związane jest zużycie rzeczy leasingodawca nie jest tak bardzo zainteresowany zwrotek przedmiotu leasingu. Przeniesienie przedmiotu leasingu nie następuje również automatycznie, wymaga bowiem złożenia stosowanego oświadczenia woli przez finansującego.

Rodzaje leasingu

Można wyróżnić leasing bezpośredni, gdy korzystający zawiera umowę bezpośrednio z producentem danego towaru oraz leasing pośredni polegający na tym, iż finansującym jest wyspecjalizowane przedsiębiorstwo zajmujące się finansowaniem leasingu. Niekiedy w umowach leasingu występuje dodatkowo poręczyciel, który stanowi osobowe zabezpieczenie spłaty przez korzystającego rat wynikających z umowy. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno przedmioty przeznaczone do użytku komercyjnego, towary konsumenckie jak i dobra o charakterze inwestycyjnym. 

Pomoc Kancelarii

Moja Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, które reguluje umowy nazwane, w tym umowę leasingu. Doradzam zarówno finansującym jak i korzystających z przedmiotu leasingu. Moje kancelarie zlokalizowane są w następujących miastach województwa Podkarpackiego: Jarosław, Przeworsk, Rzeszów.