Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Umowa na udzielenie licencji niewyłącznej na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

WZÓR DOKUMENTU

Umowa na udzielenie licencji niewyłącznej na wykonywanie zależnego prawa autorskiego
zawarta w dniu: …...............................
w miejscowości: .................

pomiędzy:

……………………………………………………………..

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej)

zwanymi/nym dalej Licencjodawcą

………………………………………………….

(należy podać imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej, nazwę, siedzibę, numer we właściwym rejestrze oraz imię i nazwisko i funkcję osoby reprezentującej podmiot w przypadku jednostki organizacyjnej) 

zwanym dalej Licencjobiorcą.

§1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę licencji niewyłącznej do korzystania przez Licencjobiorcę, na zasadzie wykonywania prawa zależnego do utworów z następującego utworu: ………………………
 2. Licencjobiorca może przenieść prawa do korzystania z utworu na zasadzie wykonywania prawa zależnego do utworu wynikające z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez zgody Licencjodawcy w zakresie wykorzystania utworu, o którym mowa w ust. 1 na potrzeby stworzenia utworu, o którym mowa w §2.

§2

Licencja, o której mowa w §1 udzielana jest wyłącznie w celu wykorzystania utworu, o którym mowa w §1 do stworzenia następującego utworu: 

..............................................................

na polach eksploatacji określonych w §4.

§3

Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe w zakresie objętym niniejszą umową do utworu, o którym mowa w §1.

§4

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworu określonego w §1 na zasadzie wykonywania zależnego prawa autorskiego do utworów bez ograniczeń geograficznych oraz ilościowych na następujących polach eksploatacji: utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką znaną w dniu zawarcia umowy, w szczególności: w dowolnej technice na nośnikach informatycznych (w tym w formie płyt DVD, CD, pamięci USB, dyskach internetowych) i innych cyfrowych nośnikach danych; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu wytworzonych egzemplarzy, w tym „egzemplarzy” cyfrowych; użyczania lub najmu oryginału albo wytworzonych egzemplarzy; wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowej; rozpowszechniania utworu w sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne), w tym w mediach społecznościowych, a także na stronach sklepów internetowych, oraz innych systemach teleinformatycznych oraz kartach produktów sklepów, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu i standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwala nie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; prawo do określenia nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworze; stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie, odtwarzanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;  rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych; prawo do rozporządzania utworem oraz prawo udostępniania utworu do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji; prawo do publicznego rozpowszechniania utworu na pokazach.
 2. Prawo do eksploatacji na polach wymienionych w ust. 1 odnosi się do eksploatacji utworu w części lub w całości.
 3. Wolą stron jest, aby pola eksploatacji określone w ust. 1 rozumieć w jak najszerszym znaczeniu.

§4

 1. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w §1 Licencjodawcy przysługuje od Licencjobiorcy wynagrodzenie w kwocie: .... % przychodu Licencjobiorcy pomniejszonego o stawkę należnego podatku VAT  ze sprzedaży egzemplarzy utworów, o których mowa w §2 ustalonego na podstawie dokumentacji księgowej Licencjobiorcy, której kopię ma prawo otrzymać Licencjodawca na swój wniosek płatne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z dołu.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia w zakresie wynagrodzenia Licencjodawcy  z tytułu niniejszej umowy.
 3. W przypadku zwłoki w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Licencjodawcy należą się odsetki ustawowe za opóźnienie.

§5

 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas trwania autorskich praw majątkowych.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się do niewypowiadania niniejszej umowy przy zastosowaniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w §8 ust. 1.

§6

Licencjodawca wyraża zgodę na adaptację utworów, o których mowa w §1 na zasadzie wykonywania prawa zależnego do utworów na potrzeby wykorzystania ich w utworze, o którym mowa w §2 na polach adaptacji wskazanych w § 4.

§7

Do niniejszej umowy zostały dołączone egzemplarze utworu, o którym mowa w §1. 

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie nieuregulowanym przez ww. ustawę przepisy ustawy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.
 2. W przypadku uznania niektórych postanowień niniejszej umowy za nieważne umowa w pozostałym zakresie pozostaje w mocy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§9

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10

 1. Spory wynikające z niniejszej umowy w przypadku gdy Licencjodawcy nie jest Konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miasta ............
 2. Strony ustalają, że niniejsza umowa podlegać będzie polskiej jurysdykcji krajowej i podlega prawu polskiemu.

§11

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Licencjobiorcy i jeden dla Licencjodawcy. 

………………………………………….……………………………..
podpis Licencjodawcy
 

……………………………………………………
podpis Licencjobiorcy

Załącznik: egzemplarz utworu.

Komentarz:

 1. Wskazany wzór ma charakter przykładowy. Kropkami zaznaczono miejsca, które należy uzupełnić. Wzór można dowolnie zmieniać i dopasować do swojej sytuacji

 2. Strony powinny podpisać umowę własnoręcznym podpisem.

 3. Jeżeli nie jesteś w stanie samodzielnie sporządzić umowy możesz zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego.

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus