Umowa najmu lokalu

Regulacja umowy najmu

Umowa najmu lokalu jest uregulowana w kodeksie i cywilnym. Do umowy tej stosuje się przepisy dotyczące rzeczy w zakresie uregulowanym przez przepisy lex specialis dotyczące umowy najmu lokalu. Stronami umowy najmu lokalu jest najemca oraz wynajmujący. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest oddanie lokalu do użytkowania najemcy oraz zapewnienie możliwości użytkowania lokalu przez tegoż najemcę. Natomiast obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu. które stanowi wynagrodzenie dla najemcy z tytułu użytkowania lokalu. Najemca powinien również dbać o stan lokalu i dokonywać napraw związanych ze zwykłym korzystaniem z lokalu. Natomiast napraw, które nie wynikają ze zwykłego korzystania z lokalu dokonuje wynajmujący. Strony mogą odmiennie określić zasady zawartej umowy, byle by umowa taka nie naruszała istoty umowy najmu, w szczególności umowa najmu  nie może być bezpłatna. Jeżeli oddajemy lokal w bezpłatne użytkowanie nie jest to najem, ale użyczeniem lokalu, bowiem określenie czynszu należy do esencjalnym elementów umowy najmu.  

Na jaki czas zawarta umowa najmu?

Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Umowa najmu może zostać zawarta w dowolnej, także ustnej, jednak ze względów wyłącznie dowodowych zaleca się formę pisemną, z  tym zastrzeżeniem, że zgodnie z kodeksem cywilnym umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas określony dłuższy niż rok powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Nie zachowanie tego terminu skutkuje tym, że poczytuje się taką umowę jako zawartą na czas oznaczony.

Przedmiot umowy najmu

Przedmiotem umowy najmu lokalu może być zarówno lokal mieszkalny, jak i lokal użytkowy. Warto pamiętać, że dochód z najmu należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej związanej z najmem lokalu mamy do czynienia z tak zwanym najmem prywatnym, który może zostać opodatkowany według skali podatkowej, co do zasady korzystniejszym jest jednak opodatkowanie najmu 8,5 % ryczałtem od przychodów z najmu. Do 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał niniejszy stosunek najmu wynajmujący musi złożyć do Urzędu Skarbowego stosowane oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Jeżeli natomiast zawodowo zajmujemy się najmem lokalu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najem jest opodatkowany jako przychód z tej działalności, w szczególności w przypadku czynnych podatników VAT naliczany jest podatek od towarów i usług.

Pomoc adwokata lub radcy

Adwokat lub Radca prawny może sporządzić umowę najmu, w której znajdą się wszystkie potrzebne elementy. Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą umowa taka może zostać sporządzona w ramach stałej obsługi prawnej Twojej firmy. Jeżeli potrzebujesz ww. umowy zgłoś się do naszej Kancelarii w Rzeszowie, Jarosławiu, bądź Przeworsku z niezbędnymi informacjami takimi jak dane stron umowy oraz dane identyfikujące przedmiot najmu.