Umowa o roboty budowlane

Istota umowy o roboty budowlane 

Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, której regulacje znajdują się w kodeksie cywilnym. W swojej istocie stosunek prawny wynikający z tej umowy jest podobny do stosunku wynikającego z umowy o dzieło, jednak z pewnym istotnymi różnicami. Stronami ww. umowy jest Wykonawca oraz Inwestor. Na podstawie ww. umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowanie określonej inwestycji budowlanej w postaci obiektu zgodnego z warunkami technicznymi natomiast Inwestor zobowiązuje się po pierwsze do wypłaty przewidzianego w umowie wynagrodzenia dla Wykonawcy, a także uczynieniu zadość wszelkim formalnością wymaganych w celu rozpoczęcia robót budowlanych.

Charakterystyka umowy o roboty budowlane

Charakterystyczne dla umowy o roboty budowlane jest to, że Inwestor odpowiada zarówno za wypłacenie wynagrodzenia Wykonawcy jak i Podwykonawcom w wysokości wynagrodzenia należnego temu pierwszemu. W przypadku Podwykonawców odpowiedzialność Inwestora oraz Wykonawcy ma charakter solidarny. Warunkiem odpowiedzialności Inwestora jest jednak to, aby Wykonawca lub Podwykonawca zgłosił szczegółowy plan robót, a Inwestor w ciągu 30 dni nie zgłosił co do tego planu sprzeciwu. Zgłoszenie to jest wymagane tylko wówczas gdy ww. plan nie został określony w zawartej na piśmie umowie. Umowa o roboty budowane może być dla ochrony Wykonawcy zabezpieczona tzw. gwarancją zapłaty. Gwarancji takiej udziela Bank lub Zakład Ubezpieczeń. Ustanowienia tej gwarancji przez Inwestora może żądać Wykonawca. W zakresie określonym w kodeksie cywilnym do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy regulujące umowę o dzieło. W przypadku gdy Inwestor lub Wykonawca nie wywiązuje się z zawartej umowy można skierować samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika wykonującego zawód zawodowego zastępcy procesowego (adwokat/radca prawny) ze stosownym powództwem do Sądu.

Kwalifikacja umowy

W praktyce często dochodzi do sporu w zakresie tego czy dana umowa, której przedmiotem jest budowa, rozbudowa lub remont określonego obiektu budowlanego ma charakter umowy o dzieło, czy umowy o roboty budowlane. Jest to bardzo istotne zagadnienie zwłaszcza ze względu na terminy przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów. W przypadku umowy o dzieło obie ze stron obowiązuje zaledwie 2 letni termin przedawnienia. Natomiast w przypadku umowy o roboty budowlane termin ten jest dłuższy. W przypadku gdy Inwestor jest przedsiębiorcą jego roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat, a w przypadku gdy jest on Konsumentem dopiero po 10 latach. Więcej informacji możesz uzyskać w Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Kancelaria może się również zając sporządzeniem umowy o roboty budowlane oraz analizą jej treści.