Umowa przedwstępna najmu

Kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępną najmu

Nie zawsze zawarcie właściwej umowy najmu jest poprzedzone stosowną umową przedwstępną. W niektórych jednak przypadkach jest to konieczne w celu zabezpieczenia interesów Wynajmującego lub Najemcy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdy jedna ze stron umowy w celu jej wykonania dokonuje pewnych nakładów na przedmiot najmu. W niniejszym artykule zostaną omówione elementy takiej umowy przedwstępnej oraz zalety jej zawarcia.

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu?

Umowa przedwstępna najmu lokalu powinna zawierać przede wszystkie niezbędne elementy takie jak dokładne określenie przedmiotu najmu. W umowie ten należy również określić inne elementy istotne umowy przyrzeczonej. Warto jest zaprojektować rozwiązanie, na podstawie którego nie będzie możliwości, aby druga strona zawarła umowę przyrzeczoną tylko i wyłącznie w celu uniknięcia kary umownej przewidzianej w umowie przedwstępnej. Dla przykłady strony zastrzegają w umowie przedwstępnej, że zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Strony zawierają taka umowę i w tym samym dniu jedna ze stron ją wypowiada. W tym przypadku zawarcie takiej umowy przedwstępnej traci swój sen. Dla przykładu wynajmujący poniósł olbrzymi nakład na adaptacje lokalu, a najemca wypowiada nagle umowę. W takim przypadku zazwyczaj dokonane adaptacje będą bezużyteczne jeżeli zostały przystosowane ściśle do potrzeb konkretnego najemcy. Aby tego uniknąć najlepiej zawierać umowy przedwstępne najmu gdzie wyklucza się możliwość przynajmniej przez jakiś wypowiedzenia umowy przyrzeczonej. Ważne jest również określenie czynszu z tytułu najmu. Pomimo istnienia umowy przedwstępnej strony mogą nie dojść w tym zakresie do porozumienia co rodzi dodatkowo problemy. Najprostszym rozwianiem jest zabezpieczenie wykonania takiej umowy tzw. karą umowną. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest również tzw. zadatek, czyli kwota, która przepadnie jeżeli umowa nie zostanie zawarta.  Zadatek w porównaniu do kary umownej jest korzystniejszy z uwagi na fakt, iż zabezpiecza przyjmującego zadatek na wypadek niewypłacalności drugiej strony stosunku prawnego. Umowę przedwstępna może sporządzić również prawnik w osobie adwokata, radcy prawnego lub pracownika firmy. Dobrym rozwiązaniem jest również dołączenie do umowy przedwstępnej projektu umowy przyrzeczonej.

Pomoc w zakresie sporządzania i opiniowania umów

Nasza Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Współpracujemy zarówno z firmami i pośrednikami zajmującymi się najmem nieruchomości własnym lub dzierżawionych, ale także z osobami indywidualnymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Zapraszamy w celu uzyskania porady dotyczącej kwestii związanych ze stosunkiem najmu.