Umowa przewozu

Charakterystyka umowy przewozu 

Umowa przewozu jest uregulowana w kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczególnych określających zasady poszczególnych rodzajów transportu. Umowa ta należy do umów handlowych. Obligatoryjną cechą tego stosunku prawnego jest to, że przynajmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Umowa przewozu polega na tym, że jedna ze stron zwana przewoźnikiem zobowiązuje się do przewiezienia ludzi, zwierząt lub rzeczy na określonej trasie do miejsca docelowego za wynagrodzeniem. Cechą charakterystyczną tej umowy jest odpłatność, dlatego przepisy dotyczące umowy przewozu nie znajdują zastosowania do tak zwanych nieodpłatnych przewozów z grzeczności (np. autostop). W takich przypadkach zastosowanie znajdują przepisy o umowie zlecenia. Natomiast gdy przewóz jest dokonywany odpłatnie, ale przez podmiot nie mający statusu przewoźnika możemy mówić o umowie o dzieło.

Obowiązki przewoźnika

W przypadku przewozu osób przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym wygody oraz bezpiecznych i higienicznych warunków podróży. Ponosi również odpowiedzialność za bagaż podręczny, który podróżujący ze sobą ponosi. Odpowiedzialność przewoźnika w tym zakresie ogranicza się jednak do winy umyślnej lub wynikającej z rażącego niedbalstwa. Nie dotyczy to przewozu rzeczy powierzonych przewoźnikowi przez podróżnego, w tym zakresie przewoźnik odpowiada bowiem na zasadach przewidzianych dla przewozu rzeczy. Umowa przewozu osób może być zawarta w sposób wyraźny, ale także konkludentny (zajęcie miejsca w pociągu). Roszczenia z tytułu umowy przewozu przedawniają się z upływem roku. Termin ten zaczyna biec od dnia wykonania przewozu lub dnia w którym przewóz miał zostać wykonany (dotyczy przypadków, gdy przewóz nie został wykonany). Dogłębnej analizy tych zagadnień w odniesieniu do konkretnej sprawy może dokonać adwokat lub radca prawny.

Odmowa przyjęcia przesyłki 

Jeżeli chodzi przewóz rzeczy przewoźnik ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki jeżeli nadawca nie spełnił wymagań wynikających z prawa administracyjnego, podatkowego lub celnego. Może również nie przyjąć przesyłki do przewozu jeżeli jest ona nieprawidłowo zapakowana. W przypadku przewozu rzeczy również znajduje zastosowanie roczny termin przedawnienia. Termin ten w liczony jest odpowiednio od dostarczenia przesyłki (w przypadku jej uszkodzenia lub ubytku), dnia w którym przesyłka miała zostać dostarczona (gdy przesyłka została utracona), dnia protokolarnego odbioru przesyłki (dotyczy sytuacji gdy uszkodzenia lub ubytku przesyłki nie dało się od razu zauważyć).

Pomoc Kancelarii 

Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią. Posiadam biura w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Ja z pomocą moich prawników staram się zapewnić najwyższy standard usług prawnych. Zajmuję się również sporami wynikającymi z umowy przewozu.