Umowa renty

Na czym polega umowa renty? 

W niektórych sytuacjach jedna ze stron jest zobowiązana na podstawie zawartej umowy nie do świadczenia o charakterze jednorazowym, ale okresowym. Właśnie takim świadczeniem jest renta. Nie mówimy tutaj jednak o prawie do renty wynikającym z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ale o rencie w rozumieniu cywilnoprawnym. Dla przypadku osoba, która spowodowała wypadek w skutek którego osoba pokrzywdzona poniosła uszczerbek na zdrowiu powodujący jej całkowitą lub częściową niezdolność do pracy sprawca ww. wypadku może być zobowiązany na podstawie orzeczenia Sądu uwzględniającego stosowne powództwo do wypłacania poszkodowanemu comiesięcznej renty. Świadczenie to ma stanowić ekwiwalent dla poszkodowanego w związku z niemożliwością podjęcia określonej pracy zarobkowej, a tym samy osiągnięcia określonych dochodów z tytułu tej pracy. Dodatkowo w takim przypadku pokrzywdzonemu będzie oczywiście przysługiwać jednorazowe zadośćuczynienie.

Forma umowy

W przypadku gdy renta przysługuje na podstawie umowy konieczne jest zachowanie formy pisemnej. Jest to jednak forma zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych, dlatego jej niezachowanie będzie powodować skutki jedynie w aspekcie procesowym, a nie materialnym. Przedmiotem renty mogą być środki pieniężne, a także rzeczy oznaczone co do gatunku. Dla przykładu renta może być wypłacana w walucie polskiej lub obcej, w węglu, gazie, innych materiałach grzewczych. Renta nie może być natomiast wypłacana w rzeczach oznaczonych co do gatunku np. takich jak obrazy konkretnego malarza. W przypadku gdy renta ma charakter pieniężny i strony nie określiły terminu jej płatności renta jest wymagalna co miesiąc z góry. Inaczej jest w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku gdyż w braku odrębnego postanowienia umowy termin jej płatności jest określony na podstawie przedmiotu oraz celu świadczenia. Dla przykładu dostarczenie opały powinno zostać dokonane przed sezonem grzewczym.

Charakter świadczenia

Renta może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Co oczywiste w przypadku gdy renta ma charakter nieodpłatny co jest również wskazane wprost w przepisach w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy dotyczące umowy darowizny, a w przypadku natomiast renty odpłatnej przepisy dotyczące umowy sprzedaży. Umowę renty może również sporządzić prawnik, taki jak adwokat lub radca prawny. Możliwe jest również udanie się w tym celu do notariusza.

Zakres usług Kancelarii

Nasza Kancelaria zajmuje się między innymi pomocą prawną w rozwiązywaniu zawisłych przed Sądem sporów wynikających z zawartej umowy renty. Kancelaria znajduje się w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.