Umowa użyczenia

Regulacje dotyczące umowy użyczenia w kodeksie cywilnym

Umowa użyczenia to jedna z umów nazwanych uregulowana w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim umowa taka ma charakter nieodpłatny. Oznacza to, że stroną nie przysługuje z jej tytułu wynagrodzenie. Pod względem cywilnoprawnym umowa ta może być zawarta zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak i konsumentami, a także może być zawierana w obrocie półprofesjonalnym. Przedmiotem umowy użyczenia może być zarówno nieruchomości taka jak dom, mieszkanie czy też działka, jak też rzecz ruchoma taka jak samochód, zegarek, czy tez komputer stacjonarny.

Strony umowy użyczenia

Stronami umowy użyczenia jest z jednej strony użyczający, który oddaje rzecz w użyczenie oraz biorący w użyczenie, który przyjmuje rzecz do używania. Sposób użytkowania rzeczy będącej przedmiotem umowy użyczenia określa zawarta pomiędzy stronami umowa. Jeżeli zaś umowa ta nie zawiera postanowienia w tym zakresie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego regulującego ten rodzaj umowy. Zgodnie z ww. aktem prawny w takich przypadkach rzecz użyczona powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami. Umowa użyczenia może być zawarta zarówno w na czas określony jak i na czas nieokreślony. Przepisy nie przewidują również szczególnej formy dla zawarcia tego rodzaju stosunku prawnego, dlatego stosowna umowa może być zawarta w dowolnej formie, zarówno ustnej jak i pisemnej. Biorący w użyczenie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych ze zwykłym używaniem rzeczy. Jeżeli zaś biorący w użyczenie poniósł nakłady na rzecz przekraczające zakres zwykłego użytku użyczający jest zobowiązany do ich zwrotu po zakończeniu stosunku.

Zwrot rzeczy po zakończeniu użyczenia 

Po zakończeniu stosunku używający rzeczy musi zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym. Osoba ta nie może również bez zgody użyczającego oddawać tą rzecz do używania osobom trzecim.  Użyczający nie może jednak rościć odszkodowania z tytułu uszkodzenia rzeczy jeżeli nie wynikło ona z nieprawidłowego jej użytkowania. Roszenia z tytułu umowy użyczenia dotyczące zwrotu nakładów przedawniają się po upływie roku. Termin ten liczony jest od dnia, w którym rzecz została zwrócona.

Spory wynikające z umowy użyczenia 

Wbrew pozorom również z tej umowy użyczenia pomimo, iż ma ona charakter nieodpłatny często wynikają spory, które znajdują niekiedy swój finał w Sądzie. Z uwagi na ten fakt warto sporządzić taką umowę na piśmie, w czym pomóc może adwokat lub radca prawny. Jako radca prawny jestem prawnikiem z pełnymi uprawnieniami. Zapraszam do moich Kancelarii. Biura znajdują się w Jarosławiu, Przeworsku oraz Rzeszowie. Obsługuję również podmioty z Przemyśla.