Umowa zamiany

Istota umowy zamiany 

Umowa zamiany jest umową nazwaną, którą definiuje art. 603 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na tym, że jedna ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia innej rzeczy. Przedmiotem zamiany mogą być zarówno rzeczy, w tym ruchomości i nieruchomości, ale także prawa takie jak ograniczone prawo rzeczowe do rzeczy. Umowa ta ma charakter odpłatny i wzajemny. Wywołany przez tę umowę skutek jest zależny od oznaczenie rzeczy według art. 155 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest rzecz oznaczona co do gatunku umowa zamiany ma skutek jedynie zobowiązujący, natomiast w przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości umowa ta ma również skutek rozporządzający. Istnieje też możliwość, że wobec świadczenia jednej ze stron umowa ta będzie miała skutek rozporządzający (przeniesienie rzeczy in specie), natomiast wobec drugiej wyłącznie rozporządzający (przeniesienie rzeczy In genere). Pewne cechy umowy zamiany ma znana w obrocie gospodarczym umowa barterowa  (umowa nienazwana której istota jest zamiana usługi na usługę lub usługi za towar). Przepisy kodeksu cywilnego dość lakonicznie omawiając ten rodzaj umowy odsyłając w zakresie nieregulowanym do przepisów opisujących umowę sprzedaży. 

Cechy umowy zamiany 

Nie jest umową zamiany zamiana pieniędzy na rzecz, jej elementem nie jest bowiem cena, która należy do essentalia negottii umowy sprzedaży. Można powiedzieć, że umowa zamiany jest archaiczną formą umowy sprzedaży właściwą dla mniej rozwiniętych cywilizacji. Niezależnie od tego umowa ta jest nadal popularna, zwłaszcza w obrocie nieprofesjonalnym. Zwykle zamiana dotyczy w takich  przypadkach rzeczy używanych., których sprzedaż jest niemożliwa bądź znacznie utrudniona.

Forma właściwa dla umowy zamiany 

Dla umowa zamiany przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują obowiązku zachowani szczególnej formy. Oznacza to, że umowa ta może być zawarta zarówno w formie ustnej, zwykłej pisemnej, jak i kwalifikowanej formie pisemnej. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przepisy przewidują dla przeniesienia własności rzeczy będącej przedmiotem zamiany formę szczególną. Tak jest między innymi w sytuacji przeniesienia własności nieruchomości, dla którego pod rygorem nieważności jest obligatoryjna forma aktu notarialnego.

Spory wynikające z umów 

Moja Kancelaria zajmuje się wszelkimi sporami wynikającymi ze stosunków cywilnoprawnych, a także sporządzaniem umów nazwanym i nienazwanych dla Konsumentów oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zapraszam do moich biur w Rzeszowie, Jarosławiu oraz Przeworsku, usługuję również mieszkańców innych miast, w tym Przemyśla.