Unieważnienie ugody

Skutki zawarcia ugody

Zawarcie ugody ma wyjątkowo doniosłe skutki dla stron. Zgodnie z treścią ugody zwykle obie strony lub jedna ze stron dokonuje ustępstw, które mogą polegać między innymi na zrzeczeniu się części lub całości roszczenia.  Ugoda może być również zawarta przed Sądem co powoduje, że Sąd umorzy postępowanie w danej sprawie. W niektórych przypadkach można żądać unieważnienie ugody. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zagadnienie związane z unieważnieniem ugody w wyniku naruszenia zasad współżycia społecznego.

Jak unieważnić ugodę? 

W celu unieważnienia ugody należy zwrócić się do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwem o unieważnienie ugody z powodu naruszenia zasad współżycia społecznego. W postępowaniu tym Sąd nie będzie badał meritum sprawy, która prowadziła do zawarcia ugody, a jedynie oceni treść samej ugody po względem naruszenia zasad współżycia społecznego. Naruszenie zasad współżycia społecznego to pojęcie niezdefiniowane przez ustawodawcę. Termin ten jest natomiast objaśniany w orzecznictwie sądowym, zwłaszcza w wyrokach Sądu Najwyższego. Naruszenie zasad współżycia społecznego następuje w przypadku gdy dana osoba wykonuje swoje prawa w sposób rażąco niezgodny z jego przeznaczeniem i celem działając w tym przypadku na szkodę innego podmiotu. Działanie takie jest oceniane negatywnie pod względem moralnym, pomimo, że nie narusza literalnie treści obowiązujących przepisów prawa. Przy ocenie istoty i stopnia naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać pod uwagę kryteria aksjologiczne przyjęte w danym kręgu cywilizacyjnym oraz odwołać się do zdrowego rozsądku, który nakazuje odmawiać zasadności roszczeń gdy ich uznanie wydaje się w sposób oczywisty i jaskrawy niesprawiedliwe. Nie można przy tym pojęcia tego interpretować zbyt szeroko, aby nie uniemożliwiało ono realizacji słusznych praw, nawet jeżeli w danym stosunku prawnym nie występuje zasada ekwiwalentności świadczeń. Postępowania o unieważnienie ugody zawartej przed sądem mogą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych (prawnicy korporacyjni).

Zadania Sądu 

Warto zaznaczyć, że również Sąd przed którym zawierana jest ugoda powinien badać jej treść pod względem nadużycia prawa podmiotowego, o którym mowa w art. 5 k. c. W przypadku gdy dochodzi do zawarcia ugody sprzecznej z zasadami współżycia społecznego Sąd powinien się temu sprzeciwić i nie umarzać postępowania w danej sprawie. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszam do skorzystania z usług Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie.