Utrata tytuły wykonawczego

Czym jest tytuł wykonawczy? 

  Tytuł wykonawczy to dokument zaopatrzony w klauzule wykonalności, który umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W klauzule wykonalności może być zaopatrzona decyzja administracyjna, orzeczenie Sądu, nakaz zapłaty wydany przez referendarza, a w niektórych przypadkach również akt notarialny. Zasadą jest, że orzeczenie i decyzję nie są wydawane zainteresowanym w oryginale, lecz w uwierzytelnionych odpisach. Inaczej jest w przypadku tytułów wykonawczych, gdyż są one stronie doręczane w oryginale. Jest to zrozumiałe, ze względu na konieczność uniknięcia sytuacji polegającej na tym, że nieuczciwy wierzyciel wykorzysta tytuł wykonawczy wielokrotnie. Dla przykładu wierzyciel dysponujący kilkoma tytułami wykonawczymi mógłby żądać wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed kilkoma komornikami. Po skutecznym zakończeniu egzekucji komornik nanosi na tytuł wykonawczy stosowną adnotacje powodującą, że ponowne wszczęcie egzekucji na jego podstawie staje się niemożliwe. Tytuł wykonawczy może być również zwrócony dłużnikowi.

Co w przypadku, gdy utracisz tytuł wykonawczy? 

  W sytuacji gdy z jakieś przyczyny tytuł wykonawczy zaginie wierzyciel nie jest pozbawiony ochrony prawnej. W takiej sytuacji istnieje możliwość zwrócenia się do Sądu o ponowne wystawienia tytułu wykonawczego. Wniosek taki podlega opłacie sadowej w kwocie 40 zł, z której wnioskodawca może być zwolniony jeżeli wykaże, że nie jest w stanie  jej ponieść bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i swojej rodziny. We wniosku wierzyciel powinien opisać okoliczność, które towarzyszyły zgubieniu lub utraceniu tytułu wykonawczego. W postępowaniach tych Sąd orzeka dopiero po przeprowadzenie rozprawy. W toku tej rozprawy Sąd może przesłuchać świadków oraz strony. Jeżeli Sąd przychyli się do żądania wierzyciela wydaje nowy tytuł wykonawczy. Jest to postępowanie formalne, w którym nie bada się zasadności roszczenia, a jedynie to czy tytuł wykonawczy rzeczywiście zaginął lub uległ zniszczeniu jak twierdzi wierzyciel. Warto jednak pamiętać, aby dochować należytej staranności, w celu zapobiegania sytuacją kiedy konieczne stanie się ponowne wydanie tytułu wykonawczego, gdyż wiąże się to dodatkowym wydatkiem co prawda niewielkim oraz generuje dodatkowe formalności które wiążą się ze stosunkowym dużym nakładem czasu.

Jakimi sprawami się zajmujemy? 

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie pomaga zarówno w sporach merytorycznych jak i w postępowaniach formalnych takich jak sprawy o nadanie klauzuli wykonalności, czy ponowne wydanie tytułu wykonawczego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.