Uzasadnienie właściwości Sądu

Informacja dotycząca właściwości w pozwie 

W prawidłowo sporządzonym pozwie powinna znaleźć się informacja na jakiej podstawie została ustalona właściwość Sądu. Co prawda Sąd jest zobowiązany do ustalenia swojej właściwości miejscowej, rzeczowej oraz funkcjonalnej z urzędu, nie mniej jednak nie każda sprawa jest tak jasna z punktu widzenia właściwości Sądu. W niektórych przypadkach to sam Sąd wzywa do uzupełnienia w tym zakresie. Również w formularzach pozwów znajduje się informacja, że w miarę możliwości należy również uzasadnić właściwość Sądu. W przypadku właściwość rzeczowej bardzo rzadko istnieje spór, a wynikać on może co do zasady wyłącznie z zawyżonej lub zaniżonej wartości przedmiotu sporu. Jeżeli chodzi o właściwość miejscową sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, gdyż jest ona uzależniona od położenia nieruchomości, miejsca zamieszkania stron lub w niektórych przypadkach miejsca zamieszkania osób, których dotyczy postępowania (np. sprawy o opiekę).

Uzasadnienie jurysdykcji krajowej 

Obok właściwości Sądu w niektórych przypadkach zachodzi także konieczność wykazania jurysdykcji krajowe. O ile w przypadku wniesienia pozwu do Sądu niewłaściwego sprawa zostanie przekazana przez Sąd z urzędu do Sądu właściwego w przypadku stwierdzenia braku jurysdykcji polskiego Sądu (jurysdykcja krajowa) pozew zostanie odrzucony. W takim przypadku w celu uregulowania danego stosunku prawnego należy zwrócić się do właściwego organu jurysdykcyjnego obcego państwa. W obcym państwie kwestie te rozstrzygać może Sąd albo też inny organ publiczny. Zasady jurysdykcji określa na gruncie polskiego porządku prawnego kodeks postępowania cywilnego oraz rozporządzenie unijne. Zasadniczo polskie przepisy krajowe w tym zakresie są powtórzeniem regulacji wspólnotowych.

Powierzenie napisania pozwu Prawnikowi 

Prawidłowe zredagowanie pozwu z uzasadnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej Sądu można powierzyć adwokatowi lub radcy prawnemu. Prawnik wniesie pozew lub wniosek w postępowaniu nieprocesowym do właściwego Sądu co pozwoli na oszczędność czasu związanego z przekazaniem sprawy według właściwości. Zawodowy pełnomocnik może również doradzić do którego Sądu strona może wnieść sprawę w przypadku tzw. właściwości przemiennej.

Pomoc prawna w sprawie ustalenia Sądu właściwego

Nasza Kancelarii zajmuje się pomocą prawną w sporządzaniu pism procesowych. W redagowanych pozwach zawsze poruszamy kwestię właściwości rzeczowej i miejscowej Sądu na wypadek gdyby Sąd powiązał wątpliwość co do swojej właściwości. Serdecznie zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.