Uzasadnienie wyroku

Kiedy Sąd uzasadnia orzeczenie 

Nie każdy wie, że Sąd co do zasady nie uzasadnia swoich wyroków z urzędu. Oczywiście zasada ta doznaje wyjątków, jednak najczęściej strona musi wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni. Uzasadnienie zwykle jest sporządzane przez asystenta sędziego. Asystent sędziego nie wykonuje jednak czynności samodzielnie, a wyłącznie udziela pomocy merytorycznej sędziemu. Po sporządzeniu uzasadnienia musi je podpisać sędzia. Sędzia powinien udzielić asystentowi niezbędnych wytycznych w zakresie treści uzasadnienia. Na sporządzenie uzasadnienia Sąd ma 14 dni. W wyjątkowych przypadkach Prezes Sądu może przedłużyć ww. termin maksymalnie do 30 dni. Dotyczy to sytuacji gdy uzasadnienie dotyczy sprawy zawiłej, w związku z czym Sędzia nie może dochować terminu podstawowego. Pod uzasadnieniem podpisują się wszyscy sędziowie orzekający w sprawie, a jeżeli złożenie podpisu przez któregokolwiek z nich jest niemożliwe przewodniczący nanosi na wyrok odpowiednią adnotację. Jeżeli niemożliwość złożenia podpisu dotyczy zaś przewodniczącego adnotację tę sporządza sędzia najstarszy służbą. Inaczej jest w przypadku ławników, którzy nie są zobowiązani do podpisania uzasadnienie wyroku w sprawie, w której orzekali.

Zasady sporządzania uzasadnienia 

W uzasadnienie wyroku Sąd określa na podstawie jakich motywów oparł swoje rozstrzygnięcie. Po rozprawie Sąd ustnie uzasadnia wyrok dlatego ważne jest, aby treść uzasadnienia pisemnego korespondowała z uzasadnieniem ogłoszonym przez Sędziego na rozprawie. Powołanie argumentacji Sądu jest ważne z uwagi na fakt, iż umożliwia stronie apelującej ustosunkowanie się do jego treści. Warto zauważyć, ze uzasadnienie pełni też inną rolę. Treść uzasadnienia służy przekonaniu stron, że zapadły wyrok jest zgodny z przepisami prawa materialnego, procesowego oraz został oparty na stanie faktycznym zgodnym z prawdą. Czasem zdarza się, że strona nie jest zadowolona z treści rozstrzygnięcia po przeczytaniu uzasadnienia dochodzi do wniosku, że wyrok jest prawidłowy i wszczynanie procedury odwoławczej nie ma sensu, a wręcz przeciwnie narazi apelującego na dodatkowe koszty takie jak opłata sądowa od środka zaskarżenia oraz inne koszty procesu, którymi zostanie obciążona w przypadku gdy nie wygra sprawy, tj. apelacja nie zostanie uwzględniona. Wniosek o uzasadnienie wyroku oraz apelację może sporządzić oraz wnieść w imieniu strony prawnik (adwokat lub radca prawny).

Pomoc Kancelarii

Kancelaria na stronie, której się znajdujesz ma swoje oddziały w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy stroną niezadowolonych z treści nieprawomocnych rozstrzygnięć Sądu. W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu oraz umówienia wizyty w dogodnym terminie.