Uznanie powództwa, a koszty procesu

Obciążenie kosztami strony przegrywającej proces

Zasadą jest co wynika z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, że strona przegrywająca postępowanie ponosi koszty procesu poniesione w sprawie. Nie zawsze jednak w przypadku całkowitego uwzględnienia powództwa tak się dzieje. Jeżeli pozwany uzna powództwa przy pierwszej czynności powoda Sąd może obciążyć powoda kosztami procesu. W tym celu pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, w której uzna za prawdziwe twierdzenia powoda i uzna również samo roszczenie za zasadne. Jeżeli natomiast pozwany nie złoży odpowiedz na pozew, aby uczynić zadość ww. obowiązkowi powinien uznać powództwo składając stosowne oświadczenie do protokołu na pierwszej wyznaczonej rozprawie. Dodatkowo musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Jest to warunek o charakterze negatywnym. Warunek ten polega na tym, że pozwany nie mógł dać powodowi powodu do wytoczenia sprawy. W praktyce orzeczniczej przesłanka ta jest rozumiana w ten sposób, że dotyczy sytuacji gdy zachowanie pozwanego wskazuje, że spełni roszczenie dochodzone przez powoda dobrowolnie. Jednocześnie uznanie powództwa co oczywiste nie musi być równoznaczne ze spełnieniem roszczenia dochodzonego pozwie. Warunki te nie dotyczą sytuacji, gdy dany stosunek prawny może być ukształtowany tylko przez orzeczenie sądu. Dla przykładu w sprawie o rozwód lub separacje nie może być mowy o tym, że pozwany dobrowolnie spełniłby świadczenie, gdyż w sprawach tych konieczne jest orzeczenie Sądu nawet jeżeli strony dojdą do porozumienia.

Wniosek pozwanego o zasądzenie kosztów procesu 

W celu zasądzenia od powoda kosztów procesu w tym kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego reprezentującego pozwanego poniesionych w związku z faktem, że pomimo iż powództwo było zasadne należy uznać je za bezcelowe dłużnik lub jego pełnomocnik powinni złożyć odpowiedni wniosek do Sądu. Koszty te nie zostaną natomiast zasadzone z urzędu bez inicjatywy zainteresowanej strony. Pomimo, iż powód nie miał powodu aby wytoczyć sprawę w takim przypadku zapadnie wyrok uwzględniający żądanie powoda, który po nadaniu klauzuli wykonalności będzie nadawał się do egzekucji.

Wezwanie dłużnika do zapłaty 

W celu uniknięcia sytuacji, że pozwany będzie domagać się zwrotu kosztów procesu pomimo uwzględnienia powództwa warto przed wytoczeniem powództwa wezwać pozwanego wskazując mu stosowny termin do spełniania żądanego świadczenia. Takie rozwiązanie pozwala również bardzo często na oszczędność czasu na długotrwałą procedurę sądowa i egzekucyjną. Nie mniej jednak nie istniej formalny obowiązek jeżeli nie wynika to z przepisów prawa lub umowy stron wzywania dłużnika do spełnienia świadczenia.

Pomoc prawna Kancelarii w sprawie zasądzenia kosztów procesu 

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat zasad obciążania powoda kosztami procesu zapraszamy po poradę prawną do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu lub Rzeszowie. Możesz skontaktować się mailowo lub telefonicznie.