Władze spółdzielni

Istota działalności spółdzielni 

 Spółdzielnia jest to jedna z form osób prawnych. W porządku prawnym wyróżniamy wiele rodzaj spółdzielni, w szczególności spółdzielnie pracy, czy też spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia jako osoba prawna działa za pomocą swoich organów. Katalog i zakres kompetencji poszczególnych organów tego podmiotu prawnego określa ustawa prawo spółdzielcze.

Organy spółdzielni, jak działają? 

  Podstawowym organem wykonawczym spółdzielni jest Zarząd. Organ  ten jest powołany do reprezentowania spółdzielni na ze zewnątrz poprzez składanie w jej imieniu (jako przedstawiciel bezpośredni) oświadczeń woli oraz podejmowanie decyzji w sprawach wewnętrznych. Zarząd może być organem jednoosobowym albo kolegialnym. Kwestię w tym zakresie reguluje statut spółdzielni. Członków zarządu może wybierać w zależności od postanowień statutu Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza Spółdzielni. Członek zarządu może być pracownikiem spółdzielni na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub też powołania. Należy jednak zaznaczyć, że samo odwołanie z funkcji członka zarządu nie prowadzi do automatycznego wygaśnięcia jego stosunku pracy.  

Obowiązki rady nadzorczej w spółdzielni 

  Rada Nadzorcza Spółdzielni podobnie jak w przypadku spółek prawa handlowego jest powołana do sprawowania kontroli i nadzoru na czynnościami dokonywanymi przez Zarząd. Rada Nadzorcza zawsze jest organem kolegialnym, gdyż musi się składać co najmniej z 3 osób. W niektórych spółdzielniach nie ma obowiązku powołania Rady Nadzorczej, a wówczas nadzór i kontrola w tym zakresie jest powierzona Walnemu Zgromadzeniu. Wyjątek ten dotyczy spółdzielni rolnych, oraz spółdzielni posiadających mniej niż 10 członków. Oczywiście również w tym przypadku istnieje możliwość powołania Rady Nadzorczej, jednak ma to charakter fakultatywny.

Jak działa walne zgromadzenie spółdzielni? 

  Walne Zgromadzenie spółdzielni jest najważniejszym organem w Spółdzielni. Organ ten podejmuje najważniejsze decyzję dotyczące ww. podmiotu. Zgromadzenie to składa się z wszystkich członków spółdzielni i podejmuje decyzję na zasadach demokratycznych. W przypadku osób fizycznych każdy z członków posiada wyłącznie jeden głos. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący dlatego nie ma możliwości, aby w statucie przyznać jednemu z członków będącemu osobą fizyczną więcej niż jednego głosu.

Kontakt z Nami

  Nasza Kancelaria pomaga w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji związanej z założeniem i późniejszym funkcjonowaniem spółdzielni. Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.