Władze spółdzielni

  Spółdzielnia jest to jedna z form osób prawnych. W porządku prawnym wyróżniamy wiele rodzaj spółdzielni, w szczególności spółdzielnie pracy, czy też spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia jako osoba prawna działa za pomocą swoich organów. Katalog i zakres kompetencji poszczególnych organów tego podmiotu prawnego określa ustawa prawo spółdzielcze.

  Podstawowym organem wykonawczym spółdzielni jest Zarząd. Organ  ten jest powołany do reprezentowania spółdzielni na ze zewnątrz poprzez składanie w jej imieniu (jako przedstawiciel bezpośredni) oświadczeń woli oraz podejmowanie decyzji w sprawach wewnętrznych. Zarząd może być organem jednoosobowym albo kolegialnym. Kwestię w tym zakresie reguluje status spółdzielni. Członków zarządu może wybierać w zależności od postanowień statutu Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza Spółdzielni. Członek zarządu może być pracownikiem spółdzielni na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub też powołania. Należy jednak zaznaczyć, że samo odwołanie z funkcji członka zarządu nie prowadzi do automatycznego wygaśnięcia jego stosunku pracy.  

  Rada nadzorcza Spółdzielni podobnie jak w przypadku spółek prawa handlowego jest powołana do sprawowania kontroli i nadzoru na czynnościami dokonywanymi przez Zarząd. Rada Nadzorcza zawsze jest organem kolegialnym, gdyż musi się składać co najmniej z 3 osób. W niektórych spółdzielniach nie ma obowiązku powołania Rady Nadzorczej, a wówczas nadzór i kontrola w tym zakresie jest powierzona Walnemu Zgromadzeniu. Wyjątek ten dotyczy spółdzielni rolnych, oraz spółdzielni posiadających mniej niż 10 członków. Oczywiście również w tym przypadku istnieje możliwość powołania Rady Nadzorczej, jednak ma to charakter fakultatywny.

  Walne zgromadzenie spółdzielni jest najważniejszym organem w Spółdzielni. Organ ten podejmuje najważniejsze decyzję dotyczące ww. podmiotu. Zgromadzenie to skalda się z wszystkich członków spółdzielni i podejmuje decyzję na zasadach demokratycznych. W przypadku osób fizycznych każdy z członków poosiada wyłącznie jeden głos. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący dlatego nie ma możliwości, aby w statucie przyznać jednemu z członków będącemu osobą fizyczną więcej niż jednego głosu.

  Nasza Kancelaria pomaga w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji związanej z założeniem i późniejszym funkcjonowaniem spółdzielni. Kancelaria posiada siedziby w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie.