Wartość przedmiotu spory

Wymogi formalne pozwu 

W pozwie powód jest zobowiązany do podania wartości przedmiotu sporu. Obowiązek ten ma charakter formalny w stosunku do ww. pisma procesowego, a jego niezachowanie skutkuje tym, że Sąd wezwie powoda do uzupełnienia tego braku w terminie 7 dni. Jeżeli powód tego braku nie uzupełni zgodnie z przepisami postępowania cywilnego pozew zostanie odrzucony, czyli Sąd nie rozpozna go pod względem merytorycznym. Dotyczy to jednak sytuacji gdy powód dochodzi roszczeń innych niż roszczenia pieniężne. W przypadku bowiem gdy pozwem dochodzi się roszczeń pieniężnych wartość przedmiotu sporu stanowi dochodzona suma pieniężna. Wartość przedmiotu spory zaokrągla się w górę do pełnego złotego bez względu na to, czy za zaokrągleniem takim przemawiają reguły matematyczne. Podając wartość przedmiotu sporu powód powinien działać w dobrej wierze, w praktyce nie ma jednak obowiązku, aby zlecał sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego na okoliczność wartości roszczenia niepieniężnego, które zamierza dochodzić w postępowaniu cywilnym. Do wartości przedmiotu sporu zalicza się wyłącznie roszczenie główne, nie dodaje się natomiast należności ubocznych takich jak odsetki czy inne koszty, chyba, że odsetki zostały dokapitalizowane do należności głównej, zgodnie z zasadą, że od dnia wniesienia pozwu można takie należności doliczyć do głównej kwoty zobowiązania.

Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu 

W przypadku powzięcia przez Sąd wątpliwości co do podanej przez kwota wps organ orzekający przeprowadza stosowne dochodzenie. Może to nastąpić wyłącznie do momentu doręczenia pozwu pozwanemu, po tym terminie sprawdzenie wps, albo ponowne ustalenie wps nie jest już możliwe. Wartość przedmiotu sporu ustala się zawsze na dzień wniesienia pozwu, podobnie w przypadku gdy dochodzimy zapłaty w walucie obcej na potrzeby ustalenia wps przeliczamy ww. walutę na złote według oficjalnego kursu NBP na dzień wniesienia pozwu. W przypadku świadczeń powtarzających się, okresowych, np. alimentów wps ustala się jako wartość tych świadczeń za okres 12 miesięcy. Dla przykładu jeżeli strona domaga się zasądzenia alimentów w kwocie 500 zł, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 6 000 zł.

Ustalenie wysokości opłaty sądowej 

Ustalenie wartości przedmiotu sporu jest potrzebne ze względu na fakt, iż od wps w niektórych postępowaniach jest uzależniona opłata sądowa od wniesienia pozwu. Wartość przedmiotu sporu wpływa również na właściwość rzeczową sądu. W sprawach dotyczących ustalenia wartości przedmiotu sporu pomocny może być rzeczoznawca majątkowy współpracujący z adwokatem lub radcą prawnym. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej umów się na spotkanie w Kancelarii Radcy Prawnego w Jarosławiu, Przeworsku, a także Rzeszowie.