Warunek

Instytucja warunku 

Warunek to instytucja prawa cywilnego. Warunek polega na tym, że pewien skutek prawny jest uzależniony od zajścia pewnego zdarzenia. Polskie prawo cywilne wyróżnia kilka rodzajów warunków. Warunek charakteryzuje się tym, że jest to zdarzenie przyszłe i niepewne. Charakteru warunku nie ma zatem zdarzenie co do którego istnieje pewność, że wystąpi. Dla przykładu upływ określonego czasu nie jest warunkiem, bowiem istnieje pewność co do tego, że jakiś termin prędzej czy później nastąpi. Nie jest również warunkiem śmierć osoby fizycznej bowiem każdy człowiek prędzej czy później umiera. Zdarzenia takie zakreślają natomiast termin bliżej nieokreślony. Co oczywiste warunek musi dotyczyć zdarzenia przyszłego, w przypadku zdarzeń przeszłych istnieje bowiem pewność co do tego, że miały one miejsce lub się nie ziściły. Zasadą jest ze spełnienie warunku nie ma mocy wstecznej, oznacza to, że skutki prawne uzależnione od spełnienia warunku następują dopiero od chwili jego spełnienia. Strony mogą w umowie inaczej uregulować te zagadnienie. Wsteczny skutek ziszczenia się warunku może być także przewidziany w ustawie.

Przykłady warunków

Podstawowym rodzajem warunku jest warunek zawieszający. Oznacza to, że określony skutek w umowie lub ustawie następuje dopiero po spełnieniu warunku. Warunek zawieszający natomiast polega na tym, że czynność prawna wywołuje skutki od razu, ale skutki te trącą moc z chwilą ziszczenia się warunku. Dla przykładu żona ustanowiła zapis windykacyjny, na podstawie którego po jej śmierci jej mąż będzie miał prawo dożywotnio zamieszkiwać w jej domu jednak pod warunkiem, że nie wstąpi w nowy związek małżeński. W takim przypadku mąż nabywa stosowną służebność jednak utraci ją z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Czynności uprawnionego 

Do ziszczenia się warunku uprawniony zgodnie z kodeksem cywilnym ma prawo do podejmowania wszelkich czynność, które mają na celu zachowanie prawa, które będzie mu przysługiwać po ziszczenia się warunku. Przepisy przewidują także regulację chroniące uprawnionych przed działaniem drugiej strony nakierowanym na udaremnienie spełniania warunku. Jeżeli strona niezgodnie z zasadami współżycia społecznego udaremni spełnienie warunku przepisy wprowadzają fikcję prawną, że warunek ten się ziścił. W takim przypadku uprawniony ma prawo zwrócić się do Sądu o wykonanie umowy. W postępowaniu tym warto skorzystać z pomocy prawnika takiego jak adwokat lub radca prawny.

Pomoc w sporządzaniu umów 

Nasza Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmuje się sporządzaniem umów, których realizacja jest uzależniona od spełnienia określonego warunku. Dokonujemy także weryfikacji umów pod względem ich poprawności oraz ochrony strony, której pomagamy.