Wezwanie do opróżnienia lokalu

Użytkowanie lokalu bez żadnej podstawy prawnej

Bardzo często zdarza się, że osoba użytkuje lokal bez podstawy prawnej. Podstawa prawną do użytkowania lokalu może być przede wszystkim prawo własności, ale nie tylko. Inne podstawy upoważniające do użytkowania lokalu mogą wynikać z praw o charakterze erga omnes albo inter partes. Do praw które są skuteczne wobec wszystkich osób trzecich należą ograniczone prawa rzeczowe. Dla przykładu jeżeli ustanowiono na rzecz określonej osoby służebność mieszkania nie można żądać, aby opuściła ona ten lokal. Prawa skuteczne tylko pomiędzy stronami umowy wynikają natomiast ze stosunków o charakterze obligacyjnym. Stosunkiem takim jest między innymi stosunek najmu czy też stosunek dzierżawy.

Jak sporządzić wezwanie do opróżnienia lokalu?

W wezwaniu do opróżnienia lokalu właściciel lub inna osoba upoważniona na podstawie stosownego pełnomocnictwa do władania rzeczą powinna dokładnie określić lokal, który ma zostać opróżniony. Informacje te mogą zapobiec nieporozumieniu w tym zakresie. Oczywiście nie ma konieczności wzywania osób bezprawnie przebywających w lokalu do jego opróżnienia istnieje bowiem możliwość, aby od razu wytoczyć stosowne powództwo cywilne. Zasady współżycia społecznego wymagają jednak, aby właściciel w pierwszej kolejności dążył do ugodowego załatwienia tego rodzaju spraw zwłaszcza ze względu na fakt, iż opróżnienie lokalu może w niektórych sytuacjach wiązać się z pozbawieniem ludzi dachu nad głowa (w niektórych przypadkach Gmina ma obowiązek zapewnić lokal socjalny). Właściciel może również w wezwaniu zaoferować pomoc w zakresie procedur związanych z uzyskaniem lokalu socjalnego. Dobrowolne opuszczenie lokalu jest korzystne zarówno dla właściciela jak i osoby wezwanej, gdyż pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty związane z procedurą sądową, a także egzekucyjną. Sprawy o potocznie zwaną eksmisje są wyjątkowo delikatne i wymagają zrozumienia zarówno potrzeb właściciela jak i osoby zajmującej lokal. Wezwanie do opróżnienia lokalu może być przygotowane przez samego właścicielu lub w jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez adwokata lub radcę prawnego. Zawodowy zastępca procesowy może również Cię reprezentować w toku postępowania egzekucyjnego, którego celem będzie usunięcie z lokalu osób, które go bezprawnie zajmują. Procedura wykonania orzeczenia o opróżnieniu lokalu mieszkalnego podlega specyficznym procedurom, które należy znać.

Pomoc Kancelarii w postępowaniach o eksmisję

Jeżeli potrzebujesz aby prawnik dokonał wszechstronnej i analizy twojej sprawy dotyczącej zamiaru eksmitowania osób z lokalu którego jest właścicielem zapraszamy do Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie. Pomagamy również osobą, które pomimo posiadania tytułu prawnego do lokalu otrzymały powództwo o jego opróżnienie.