Wezwanie do ustanowienia służebności przesyłu

Na czym polega służebność przesyłu?

Służebność przesyłu jest ustanawiana na nieruchomościach, na których znajdują się instalację służące do przepływu paliw, czy też prądu. Do instalacji tych należą zarówno słupy energetyczne, jak i linie przeprowadzone na powierzchni lub podziemną, a także wszelkiego rodzaju rurociągi. Takie instalację utrudniają właścicielowi możliwość korzystania z gruntu, oraz ograniczają możliwości zabudowy. W celu ustanowienia służebności przesyłu najlepiej zwrócić się do Zakładu Energetycznego o zawarcie ugody. W takim przypadku zakład energetyczny, najczęściej w terminie 30 dni od otrzymania takiego pisma przedstawi swoją ofertę rozwiązania problemu. Najczęściej jednak oferta ta nie satysfakcjonuje właściciela nieruchomości, nie mniej jednak próby polubownego załatwienia spory w niektórych przypadkach mogą odnieść pozytywny skutek i skrócić okres oczekiwania na zapłatę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Ustalenie wartości służebności przesyłu

Przed wezwaniem Zakładu Energetycznego do zawarcia ugody można zlecić wstępne oszacowanie wartości służebności. Jest to zalecane rozwiązanie z uwagi na fakt, iż wtedy właściciel nieruchomości ma informację na temat tego ile orientacyjne mogą być warte służebności przesyłu i jakiej kwoty może żądać w wezwaniu. Jeżeli Zakład Energetyczny zgodzi się na przedstawioną propozycje można umówić wizytę u notariusza, który sporządzi stosowny akt notarialny. Umowa o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebności przesyłu musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W wezwaniu do zawarcia ugody trzeba dokładnie wskazać jakich działek ono dotyczy oraz określić numer księgi wieczystej, która jest prowadzona dla tych działek. Nie ma konieczności załączania odpisu z księgi wieczystej, gdyż Zakład Energetyczny może samodzielnie sprawdzić kto jest jej rzeczywistym właścicielem.

Wezwanie do ustanowienia służebności przesyłu 

W wezwaniu do ustanowienia służebności przesyłu w trybie polubownym można również nie określić żądanej kwoty. W takim przypadku to Zakład Energetyczny jako pierwszy zaproponuje ofertę, a w takim przypadku właściciel będzie mógł zweryfikować ustalenia tego podmiotu w zakresie wyceny. W wezwaniu takim należy również pouczyć Zakład Energetyczny, ze w przypadku nie dojścia do porozumienia sprawa zostanie skierowana na drogę procedury cywilnej. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla obu stron, gdyż wymaga zaangażowania finansowej, w szczególności z tytułu pokrycia opłaty sądowej, czy też wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Kontakt z Nami

W Kancelarii w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie zajmujemy się postępowaniami o ustanowienie służebności przesyłu zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.