Wezwanie do zapłaty

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty polega na tym, że wierzycieli kieruje do dłużnika żądanie zaspokojenia jego wierzytelność. Żądanie takie ma najczęściej formę pisemną.

W jakim celu wzywać dłużnika do zapłaty?

Wezwanie dłużnika do zapłaty w niektórych wypadkach stanowi warunek wymagalności zobowiązania. Ponadto wezwanie do zapłaty może zmotywować dłużnika do zaspokojenia zobowiązania bez konieczności wszczynania procedury sądowej. Co ważne dłużnik w odpowiedzi na wezwanie może podnieść okoliczności wyłączające zasadność roszczenia. W takim przypadku wierzyciel może zrezygnować z dochodzenia należności przed Sądem, w celu uniknięcia przegrania proces i obciążenia jego kosztami.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

W wezwaniu do zapłaty wierzycieli powinien wskazać osobę dłużnika oraz dokładnie sprecyzować zapłaty jakiej kwoty i z jakiego tytułu żąda. Warto także w wezwaniu do zapłaty poinformować jakie kroki zamierza podjąć wierzycieli, w przypadku odmowy zapłaty lub zignorowania wezwania. Chodzi tutaj przede wszystkich wytoczenie powództwa cywilnego. W takim przypadku wierzycieli żąda zapłaty pod rygorem wytoczenia powództwa cywilnego. Jeżeli natomiast wierzytelność jest stwierdzona orzeczeniem Sądu zasadnym będzie wezwanie do zapłaty pod rygorem wszczęcia egzekucji.

Kto może sporządzić wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty może sporządzić sam wierzyciel lub działający w jego imieniu adwokat lub radca prawny. W ramach pomocy prawnej profesjonalny prawnik może także ocenić zasadność roszczenia. Warto zauważyć, że w przypadku skierowania wezwania do zapłaty przez adwokata lub radcy prawnego dłużnik ma świadomość, że wierzycieli korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. Pamiętaj także, że korzystanie z usług firmy windykacyjnych wiąże się z ryzykiem, gdyż podmioty takie nie mogą świadczyć usług adwokackich, ani radcowskich, a tym samym nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a usługi mogą być świadczone przez osoby nie posiadające żadnego, nawet podstawowego wykształcenia.  

Jaki jest koszt sporządzenia wezwania do zapłaty?

To zależy od wartości dochodzonego roszczenia oraz charakteru wierzytelności. W przypadku dużej ilości wierzytelności koszt sporządzenie jednego pisemnego wezwania może nie przekraczać 50 zł. Dłużnik powinien zwrócić te koszty wierzycielowi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy stronami zobowiązania są przedsiębiorcy.

Czy wezwanie do zapłaty można wysłać mailem?

Tak, chyba, że ustawa lub umowa wymaga dla dokonania tej czynności zachowania formy pisemnej. Należy jednak pamiętać, że pisemne wezwanie do zapłaty jest najczęściej bardziej skuteczne niż wezwanie skierowane w formie dokumentowej, np. mailem lub smsem.

Czy można wysyłać kilka wezwań do zapłaty do tego samego dłużnika w sprawie tej samej wierzytelności?

Co do zasady tak, chyba, że dłużnik wyraźnie oświadczył, że sobie tego nie życzy. Wysyłanie do dłużnikowi kolejnych wezwań do zapłaty pomimo wyraźnego oświadczenia dłużnika, że sobie tego nie życzy może stanowić naruszenie dóbr osobistych.

Potrzebujesz sporządzić wezwanie do zapłaty?

Nasz zespół radców prawnych może się tym zająć. Możemy także poprowadzić stałą obsługę prawną Twoich wierzytelności.