Wezwanie zakładu energetycznego do zawarcia ugody

Służebność przesyłu, a odszkodowanie

 Ustanowienie służebności przesyłu łączy się z zasądzeniem lub ustaleniem w drodze porozumienia odszkodowania. Ta druga opcja pozwala na szybsze uzyskanie środków pieniężnych. W celu zawarcia porozumienia należy skierować do zakładu energetycznego stosowne wezwanie do zawarcia ugody. W takim przypadku możemy się również zapoznać z zarzutami, które ewentualnie mogą zostać podniesione przez zakład energetyczne, takimi jak przedawnienie. W postępowaniu polubownym może również dojść do ustalenia wysokości odszkodowania w kwocie niespornej.

Wezwanie zakładu energetycznego

  W wezwanie zakładu energetycznego do zawarcia ugody powinny znaleźć się określone elementy. Przede wszystkim należy wskazać jakich nieruchomości dotyczy służebności przesyłu, tj. gdzie znajdują się urządzenia służące do przesyłu wody, gazy, czy tez energii elektrycznej. W wezwaniu można również poinformować zakład energetyczny, że w przypadku nie dojścia do porozumienia właściciel nieruchomości skieruje sprawę na drogę podstępowania sądowego. Przed skierowaniem wezwania można zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego, aby ten dokonał wstępnej wyceny tych służebności. Umożliwia do zwrócenie się do zakładu energetycznego z żądaniem zapłaty konkretnej kwoty. Jeżeli wzywający nie chce ponosisz kosztów operatu szacunkowego może poczekać aż zakład energetyczny zaproponuje mu kwotę odszkodowania. Jest to zalecane rozwiązane, gdyż może zdarzyć się tak, że zakład energetyczny będzie kwestionował roszczenie co do istoty. Po wysłaniu  takiego wezwania zakład energetyczny odpowie na nie zazwyczaj w terminie 30 dni. Wezwanie takie można wysłać do głównej siedziby przedsiębiorcy energetycznego lub do oddziału. Wezwanie takie zostanie skierowane do działu prawnego zakładu energetycznego, który dokonana jego merytorycznego rozpoznania. Bardzo często do zakładu energetyczne zwracają się wówczas do wzywającego przesłanej dodatkowych dokumentów, w szczególności aktualnej mapki ewidencyjnej, czy zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście wżywający nie ma obowiązku przesyłania tego rodzaju dokumentacji, ale jeżeli chce żeby sprawa została szybko załatwiona w sposób polubowny leży to w jego interesie.  Jeżeli dojdzie do zawarcia porozumienia nie ma konieczności kierowania sprawy do Sądu, gdyż wystarczająca jest wizyta u notariusza. Akt notarialny  będzie w tym przypadku stanowił podstawę dokonania wpisu służebności wieczystej w księgach wieczystych oraz wypłaty właścicielowi odszkodowania, a także wynagrodzenia za okres bezumownego korzystania ze służebności.

Kontakt z Kancelarią

  Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw związanych ze służebnościami przesyłu. Współpracujemy również z rzeczoznawcami majątkowymi.