Jeżeli potrzebny Ci radca prawny lub adwokat Jarosław oraz Przeworsk, Kraków, Rzeszów to miasta gdzie znajduje się nasza Kancelaria.

Upadłość konsumencka Rzeszów

Specjalizujemy się pomocy niewypłacalnym dłużnikom, w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej w Rzeszowie. Załatwimy sprawy kompleksowo w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Przygotowujemy dokumenty oraz reprezentujemy dłużników przed Sądem.

Upadłość konsumencka Kraków

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Krakowie. Zajmujemy się prowadzaniem spraw upadłościowych przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Pomogliśmy już kilkuset Klientom uwolnić się od długów.

Zadzwoń lub napisz. 

Wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności z urzędu

WZÓR DOKUMENTU

................, dnia 12 października 2022 r.

Sąd Rejonowy/Okręgowy w .............,

 Wydział Cywilny

adres:

........................................

........................................

Pozwany:

..........................

zam. …............................................

Powód:

.................................

adres w aktach postępowania

sygn. akt.: ...................................

Wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności z urzędu
oraz doręczenie nakazu zapłaty, pozwy w raz z załącznikami, pouczenia i zaświadczenia

Działając w imieniu własnym jako pozwany wnoszę o:

 1. uchylenie z urzędu na zasadzie art. 359 §1 k. p. c. klauzuli wykonalności nadanej postanowieniem Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w który został zaopatrzony nakaz zapłaty z dnia 14 czerwca 2013 r. o sygn. akt. I Nc 320/13,
 2. doręczenie ww. nakazu zapłaty, pozwu w raz wszystkimi załącznikami oraz pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu na adres pozwanego na zasadzie art. 502 §2 k. p. c.,
 3. wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 139 §5 k. p. c. stwierdzającego, że zarządzenie o uznaniu ww. nakazu zapłaty za doręczony pozwanemu zostało uchylone,
 4. uwzględnienie wniosków dowodowych zawartych w niniejszym piśmie na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu na zasadzie art. 232 k. p. c.

Uzasadnienie

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym  prowadzi postępowanie egzekucyjne w sprawie, której przedmiotem jest egzekucja wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, o którym mowa w pkt 1 petitum oraz należności ubocznych związanych z tą wierzytelnością, w tym odsetek ustawowych.

dowód nr 1:   

zawiadomienie o wszczęciu egzekucji 

(zał. nr 1) 

na okoliczność, że prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty, o którym mowa w pkt 1 petitum

Pozwany w chwili kiedy został doręczony nakaz zapłaty i doręczony pozew nie zamieszkiwał pod podanym przez powoda adresem. Powód podał błędny adres pozwanego.  W związku z tym faktem pozwany nigdy nie otrzymał pozwu, ani nakazu zapłaty, a o fakcie jego wydania dowiedział się dopiero od komornika sądowego. Z uwagi na ten fakt, sam nakaz zapłaty oraz inne dokumenty w sprawie zostały doręczone pod adres gdzie pozwany już nie zamieszkiwał. Pozwany nie miał możliwości zapoznania się z pozwem dlatego nie mógł i nadal nie może się do niego ustosunkować. O fakcie wydania nakazu zapłaty w niniejszej sprawie oraz wniesieniu powództwa pozwany dowiedziała się dopiero po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Na konieczność uchylenia klauzuli wykonalności w sytuacji gdy pozew został doręczony pozwanemu na niewłaściwy adres wskazał Sąd Okręgowy w Szczecinie w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie o sygn. akt. II Cz 798/14.Teza ta jest również akceptowana przez Sąd Rejonowy w Przeworsku, Jarosławiu, a także w Łańcucie. W uzasadnieniu ww. orzeczenia wskazano również na to, że wystarczającym dowodem na okoliczność niezamieszkiwania pozwanego pod danym adresem jest fakt, iż był zameldowany w innym miejscu.  Co prawda zameldowanie nie jest równoznaczne z zamieszkiwaniem, ale fakt zameldowania w innym miejscu przesądza wobec braku innych dowodów o tym, że pozwany nie zamieszkuje pod tym adresem.(LEX nr 521954622).

dowód nr 1:    

poświadczenie o adresach i miejscach zameldowania 

(zał. nr 2), 

na okoliczność, że pozwany nie zamieszkiwanie zamieszkiwał pod adresem wskazanym przez powoda, w chwili doręczenia pozwu i nakazu zapłaty

Zgodnie z art. art. 776 k. p. c.: „Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.” Zgodnie natomiast z art. 777. § 1. k. p. c.: „Tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem ”Z przepisów tych wynika, że Sąd nadaje klauzule wykonalności tylko prawomocnym nakazom zapłaty gdyż tylko takie stanowią tytuł egzekucyjny. Nakaz zapłaty w niniejszej sprawie nigdy nie stał się prawomocny dlatego klauzula, w która został zaopatrzony powinna zostać uchylona z urzędu. Niniejsza sprawa zatem się nie zakończyła.

Zgodnie art. 502 §1 k.p.c.„W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.” W niniejszej sprawie nakaz zapłaty nigdy nie został pozwanemu doręczony dlatego termin na wniesienie środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu nie rozpoczął biegu. Z uwagi na ten fakt wydany w sprawie nakaz zapłaty nigdy nie stal się prawomocny.

Z uwagi na okoliczności powołane powyżej wnoszę jak w petitum.

.....................................................................
podpis pozwanego

Załączniki:

 1. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (dow. nr 1),
 2. poświadczenie o adresach i miejscach zameldowania (dow. nr 2).

Komentarz

 1. Należy wpisać nazwę Sądu i jego adres, np. Sąd Rejonowy w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 3a, 27-500 Jarosław. 
 2. Należy podać sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko oraz adres pozwanego.
 3. Poświadczenie o adresach i miejscach zameldowania wydawane w urzędzie miasta lub gminy  jest przykładowym dowodem na okoliczność, ze pozwany nie zamieszkiwał pod adresem wskazanym w pozwie, dowodami takimi mogą być też umowy najmu lub oświadczeniach świadków, 
 4. Wniosek należy podpisać.
 5. Po doręczenie zaświadczenia Sądu stwierdzającego brak skutecznego doręczeniowi nakazu zapłaty należy je przedłożyć komornikowi, w celu wstrzymania postępowanie egzekucyjnego.
 6. Wzór ma charakter bezpłatnym, możesz go w dowolny sposób modyfikować. 

Twórcy bloga - adwokat i radcy prawni

Autorem naszych publikacji są prawnicy z naszej Kancelarii, w tym adwokat Piotr Czyżyński, który prowadzi również Kancelarię adwokacką w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną adwokata Piotra Czyżyńskiego Kancelaria adwokacka w Rzeszowie.  Zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami zamieszczanymi na blogu tej Kancelarii adwokackiej.

Zajmujemy się obsługą osób prywatnych, a także podmiotów gospodarczych między innymi z branży wirtualnych biur w Krakowie i Rzeszowie, transportowej czy księgowej. Prowadzimy stałą obsługę prawną firm bez konieczności wnoszenia stałych opłat abonamentowych.

Zaufali Nam

Kontakt z Kancelarią

Tel.

+48 726 066 462
+48 724 046 783

adresy:

Rzeszów, al. Piłsudskiego 17/4 (Cech Rzemiosła)
Jarosław
, ul. Jana Pawła II 3a (Dom Towarowy Globus)

Przeworsk, ul. Piłsudskiego 1/17 (Dom Rzemiosła)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Podanie danych osobowych w treści formularza jest dobrowolne i oznacza zapoznanie się, a także akceptację klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Kancelarii dostępnej tutaj. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Skontaktuj się z nami

Kancelaria w Jarosławiu

Zobacz wizytówkę naszej Kancelarii w Jarosławiu  w Google Moja Firma 

Kancelaria w Przeworsku

Odwiedź wizytówkę naszej Kancelarii w Przeworsku w Google Moja Firma.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszonych w artykule oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej można zwrócić się do Kancelarii. Grafiki opublikowane na stronie należą do domeny publicznej (źródło: pixabay.com) lub licencja do nich została zakupiona w aplikacji Canva albo pochodzą z zasobów własnych właściciela witryny.

komentarze na blogu dostarczane przez Disqus