Wpis w księdze wieczystej

Kiedy konieczny jest wpis w księdze wieczystej?

Wpis w księdze wieczystej dotyczy zarówno ujawnienia określonego prawa przysługującego do nieruchomości, dla której prowadzona jest ta księga, jak i dla wykreślenia tego prawa. Postępowanie o wpis w księdze wieczystej ma charakter formalnoprawny, co oznacza, że organ orzeka o wpisie lub odmowie dokonania wpisu wyłącznie na podstawie zgromadzonej dokumentacji. W tym przypadku nie jest możliwe przeprowadzenie rozprawy, czy przesłuchanie świadków na okoliczności istotne z punktu widzenia przedmiotowego postępowania. W sprawach tych uprawnionym do dokonywania czynności orzeczniczych jest referendarz sądowy.

Co powinien zawierać wniosek o wpis w księdze wieczystej? 

We wniosku o wpis w księdze wieczystej trzeba przede wszystkim wskazać numer księgi wieczystej, której wpis ten ma dotyczyć. W przypadku gdy dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta w celu ujawnienia prawa własności lub innego prawa konieczne jest założenie tej księgi. W dzisiejszych czasach sytuację te w związku z rozwojem bardzo zaawansowanych i skomplikowanych stosunków gospodarczych i koniecznością zachowania formy aktu notarialnego dla zbycia nieruchomości należą do rzadkości, nie mniej jednak ciągle się zdarzają. Wnioskodawca musi także wskazać dokładnie swoje dane, w tym imię i nazwisko, imiona rodziców oraz numer PESEL. Konieczne jest także wskazanie innych uczestników postępowania oraz ich adresów. Uczestnikami postępowania wieczysto-księgowego są wszelkie osoby których prawa mają zostać wykreślone lub wpisane do księgi wieczystej. Wniosek o wpis do księgi wieczystej należy sporządzić na urzędowym formularzu dostępnym na stronach rządowych oraz w budynkach Sądów. Wniosek taki co oczywiste może w imieniu wnioskodawcy sporządzić adwokat lub radca prawny, jednak zwykle ze względu na koszty i stosunkowo mało skomplikowany charakter takiej sprawy strony uzupełniają formularz sądowy samodzielnie nie korzystając z pomocy prawnika.

Obowiązki notariusza 

W przypadku gdy dochodzi do zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego to notariusz jest zobowiązany do zgłoszenia faktu zmiany właściciela nieruchomości do ksiąg wieczystych. Inaczej jest w przypadku gdy dane prawo przysługujące konkretnej osobie jest nabywane na podstawie dziedziczenia ponieważ wówczas to sam zainteresowany w celu ujawnienia ww. prawa w księdze wieczystej powinien złożyć stosowany wniosek o wpis.

Nasze usługi prawne

Kancelaria w Przeworsku, Jarosławiu oraz Rzeszowie na stronie której się znajdujesz pomaga także w postępowaniach wieczysto-księgowym. W niektórych sytuacjach postępowania te również bywają skomplikowane. Pamiętać jednak należy, że w przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających własność pozostaje możliwość uzgodnienia na drodze sądowej treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.